در خواست کواکبيان از مقام معظم رهبری

Shargh - - سیاست -

خانه ملت: مصطفی کواکبيان، نماينده تهران، در جلسه علنی ديروز مجلس شورای اسامی در نطق مياندســتور با اشاره به سخن حضرت علی )ع( مبنی بر اينکه «هر که بر مسند رياست نشيند بايد صبر سياســت پيشه کند»، شــهادت محسن حججــی را به خانواده او تبريک و تســليت گفت و تصريح کرد: «در تشکيل کابينه دولت دوازدهم بر ضرورت استفاده از ظرفيت زنان و جوانان تأکيد شــد اما حال با توجه به ليست ارائهشده، بررسی برنامه وزرا را دنبال میکنيم».

او افزود: «مراســم تحليف رياســتجمهوری باشــکوه برگزار شــد اما جای توجيهی برای عدم حضور رؤســایجمهور سابق و بزرگان اهل سنت وجــود نــدارد، البتــه ای کاش از مرحوم آيتالله هاشمیرفســنجانی نيز که در تمامی مراسمهای تحليف بعد از انقاب حضور داشت، ياد میشد يا عکسی از ايشان در صحن نصب میشد».

کواکبيان با تبريک به اعضای منتخب شــورای شهر تهران و محمدعلی نجفی به عنوان شهردار منتخــب، گفــت: «هماکنون نماينــدگان تهران و اعضای شورای شــهر که از لحاظ سياسی در يک جنــاح قــرار دارند، بايــد به ملت ثابــت کنند که بــا هماهنگی خاص میتوان ســبب روســفيدی مديريت شهری شــد بنابراين بعد از اين از اماک نجومــی و امثــال آن بايــد پرهيز جدی شــود». اين نماينده مردم در مجلس شــورای اســامی، تأکيــد کرد: «مديريت جديد شــهری تهران بايد از رانتهای گذشــته شــهرداری پرهيز کند و بدانند که ملــت نظارهگر صحنه هســتند».او با اشــاره به اظهــارات يکی از ائمه جمعــه مبنی بر اينکه «کسانی که به عيادت مهدی کروبی در بيمارستان رفتهاند بايد مجازات شــوند»، گفــت: «به عنوان جانباز و برادر شهيد و از طرف حزب مردمسالاری از مقام معظم رهبری تقاضايی را که چهار ســال گذشــته در صداوسيما داشــتهام، تکرار میکنم و درخواســت میشــود پس از هفت سال زمان آن رســيده که کارشناسان شــورای عالی امنيت ملی و دفتر مقــام معظم رهبــری برنامهريزی کرده و معظمله دستور فرمايند تا تدبير تازهای برای حصر انديشيده شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.