درخواست دريافت اطلاعات وضعيت مالی وزرای پيشنهادی

Shargh - - سیاست -

ایلنا: ۱۶۷ نفر از نمايندگان در جريان نشســت علنی ديروز مجلس شورای اسامی در نامهای به حســن روحانی، رئيسجمهوری، خواستار ارسال اطاعات دقيق از وضعيت مالی وزيران پيشنهادی و فعاليتهــای اقتصــادی خود و فرزندانشــان بهصورت محرمانه به مجلس شــدند. در متن اين نامه که از ســوی محمود صادقی تهيه شده بود و امــروز با امضای ۱۶۷ نماينده مجلس در صحن علنی قرائت شــد، آمده اســت: «حجتالاســام والمســلمين جناب آقای دکتر روحانی؛ رياســت محترم جمهوری اســامی ايران؛ با اباغ ســام و تحيت و بــا عرض تبريک به مناســبت انتخاب مجــدد جنابعالی بــا رأی بالای مــردم و با ابراز خرسندی از برگزاری مراســم شکوهمند امضای حکم رياستجمهوری توسط رهبر معظم انقاب و ادای ســوگند در مجلس شــورای اسامی، نظر به نقش شفافيت وضعيت مالی مسئولان دولتی در ايجــاد و تقويت اعتماد عمومی و پيشــگيری از سوءاســتفاده احتمالی از امکانــات عمومی و موقعيتهای حاکميتی و حسب تکاليف مختلف قانونی، از جمله اصول ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون اساســی و قانون رســيدگی به دارايی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسامی مصوب ۹ آبان ۱۳۹۴ و نيــز فرامين مؤکد رهبر معظم انقاب که شفافســازی را شرط فسادســتيزی دانستهاند، از جنابعالی درخواســت میشود به وزرای محترم معرفیشده به مجلس شــورای اسامی تکليف بفرماييــد اطاعــات دقيقی از وضعيــت مالی و فعاليت اقتصادی خود، همســر و فرزندانشــان، بهويــژه فعاليتهايــی که زمينه تعــارض منافع بيــن فعاليت در بخش خصوصــی و موقعيت و اختيــارات حاکميتی فراهم میکنــد را در اختيار نمايندگان مجلس شــورای اســامی قرار دهند. بديهی اســت ارائه اطاعات فوق هم به ارزيابی درســت وزرای پيشــنهادی و رفــع شــائبههای احتمالــی در مرحلــه کســب رأی اعتماد کمک میکنــد و هم انشــاءالله در صورت کســب رأی اعتمــاد هر يک از وزرای محترم، در انجام وظايف نظارتــی مجلس در طول دوره خدمتگزاری وزرا مفيد خواهد بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.