نخستين دادگاه تلگرامیها برگزار شد

Shargh - - سیاست -

ایســنا: وکيلمدافع دو نفــر از متهمان پرونده مديران کانالهای تلگرامی درباره جلســه دادگاه گفت: جلســه دادگاه بســيار خوب بــود و قاضی صلواتــی برخورد بســيار خوبی داشــتند و ما به نتيجه آن اميدوار هستيم. ســيدعلی مجتهدزاده با بيان اينکه جلســه دادگاه بهصــورت غيرعلنی برگزار شد، افزود: متهمان در جلسه دادگاه حضور داشتند و ما بخشی از دفاعيات خود را ارائه داديم و رسيدگی ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.