پيششرط شکلگيری اقتصاد ديجيتالی به روايت وزير پيشنهادی جوان باید مشکل حریم خصوصی حل شود

Shargh - - اقتصاد -

شرق: «دوازده سال از بخش فناوری و اطلاعات در کشور غفلت شد، بهگونهای که علاوه بر غفلت، با فناوری هم مقابله شده است. اگر زمانی را که 3G و 4G وارد کشور ما شد، با کشورهای ديگر مقايسه کنيم، دوازده سال غفلت ديده میشود که بخشی از دلايل اين امر نبود سرمايهگذاری و بخشی از آن مقابلــه با فناوری بود». مرد 36ســالهای که برای فرماندهی و فناوری ارتباطات کشور پيشنهاد شده اســت، ميهمان اتاق بازرگانــی و صنايع و معادن تهــران بود؛ او از 12 ســال غفلــت در در حوزهای سخن گفت که قرار است سکاندار آن شود.

بــه بيــان وزيــر پيشــنهادی جــوان، مجموع شغلهای ايجادشده در حوزه فناوری اطلاعات که در سال 1394، 50هزار شغل بود، در سال 1395 با همه مشکلاتی که وجود داشت، به صدهزار شغل رســيد؛ يعنی دو برابر آنچه بود، افزايش يافت. به بيــان محمدجواد آذریجهرمــی، «دنيای مجازی فرصــت و تهديد را همراه خود دارد. برنامه ما اين اســت که از فرصتها اســتفاده کنيــم و تهديدها را دفــع کنيم». مســعود خوانســاری، رئيس اتاق بازرگانی تهران، ميزبان محمدجواد آذریجهرمی، گفت «مديران کشــور بيشــتر هزينهای هســتند تا درآمدی؛ بااينحال آذریجهرمی پاســخگو است. اقتصادیبودن وزير ارتباطات از جمله نکاتی است که میتــوان از صحبتهای او در اتــاق بازرگانی مــورد توجه قــرار داد. افزايش پهنــای باند برای توســعه کســبوکار ضروری اســت که بايد مورد توجه جدی وزير پيشنهادی قرار گيرد».

او ادامه داد: «با دولت، برای جوانکردن وزيران چانهزنیهــای زيادی کردهايم، امــا در مواردی به نتيجه نرســيديم. اميدواريم ايــن فرايند ادامه پيدا کنــد و وزارتخانهها، معاونان جــوان خود را برای تصدی پست وزارت انتخاب کنند».

12 سال غفلت از تکنولوژی

در اين نشست، محمدجواد آذریجهرمی پس از پيشــنهادها و ســؤالهايی که تشــکلها مطرح کردند، گفت: «در کشــورهای در حال توســعه در ICT ميزان درصد اشتغال فناوری و اطلاعات از کل اشــتغال 1,78 درصد است. اين در حالی است که در ســال 1394 در ايران اين رقم به دو دهم درصد بوده است. مجموعه شغلهای ايجادشده در سال 1394 فقط 50 هزار شــغل در بخش فناوری بوده اســت. اما در ســال 1395، با تمام موانعی که اين بخش داشت، اين رقم به صد هزار شغل رسيد».

او ادامه داد: «از اين آمارها میتوان برداشــت کــرد که در کشــور ظرفيت به انــدازه کافی وجود دارد. نيــروی کار داريم. پتانســيل داريم و بازار هم داريم. بر ماســت که به هدف اشتغالزايی برسيم. درحالحاضر، بزرگترين مشکل کشور اشتغالزايی اســت و ما بايد در اين حوزه ورود کنيم و از اين راه ثروت کشور افزايش پيدا میکند، از سوی ديگر رفاه مردم هم بيشتر میشــود و سطح زندگی افزايش پيدا میکند».

آذریجهرمی افزود: «12 سال، از بخش فناوری و اطلاعات غافل بودهايــم، بهگونهای که علاوه بر غفلت، با فناوری هم مقابله شده است. اگر زمانی را که 3G‬ و ‪4G وارد کشــور ما شــد، با کشورهای ديگر مقايســه کنيم، 12 ســال غفلتديده میشود که بخشــی از دلايــل اين امر نبود ســرمايهگذاری و بخشــی به دليــل مقابله با فناوری بــود». وزير پيشــنهادی ارتباطات عنوان کــرد: «در ابتدای کار دولــت، با اين تأخيــر مواجه بوديــم. همچنين، با مشــکلات دسترســی در مناطق مختلف کشــور مواجه شــديم. توســعه دسترســی در ابتدای کار دولت با دشواری و محدوديتهايی، حتی در حوزه فقهــی مواجه بود، اما دولت تأثيرگذاری اين حوزه را میدانســت و رهبر معظم انقلاب نيز به دکترين اين امر توجه داشتند». او بيان کرد: «دنيای مجازی فرصت و تهديد را به همــراه خود دارد، برنامه ما اين است که از فرصتها استفاده کنيم و تهديدها را دفع کنيم. بايد بتوانيم شغل ايجاد کنيم و از اين راه فرهنــگ ارتقا پيدا کند. در روايــات هم به اين امر توجه شــده است که از دری که فقر وارد شود، ايمان بيرون میرود».

آذریجهرمی با اشاره به وعده دولت برای ايجاد 900 هزار شــغل در کشــور، گفت: «از وعدهای که رئيسجمهوری دادند، صد هزار شغل برای بخش ICT خواهد بود. يکی از مهمترين شــاخصها در فناوری، دسترسی راحت به بازار است. درحالیکه در برخــی از مناطق روســتايی ســرويسهای ما ســرويسهای مطلوبی نيست؛ به شکلی که تعهد داده شــده، ســرعت را بــه 20 مگابايت بــر ثانيه برسانيم». او گفت: «توســعه دسترسی در ابتدای کار دولت با دشــواری و محدوديتهايی، حتی در حــوزه فقهی مواجه بود، اما دولت تأثيرگذاری اين حوزه را میدانســت و رهبر معظم انقلاب هم به دکترين اين امر توجه داشــتند». وزير پيشــنهادي فنــاوری درباره قانــون کپیرايت در کشــور گفت: «قانــون کپیرايت برای ســال 1348 اســت که با تجارت الکترونيکی تطبيق داده شــده اســت، اما وقتی به محاکم قضائی مراجعه میشود، متوجه میشــويم اين قانون کفايت لازم را ندارد. اگر قرار اســت اقتصاد ديجيتال در کشور شکل بگيرد، بايد مشکل حريم خصوصی حل شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.