آموزشوپرورش در کما!

Shargh - - اقتصاد -

اعضاي خانواده، به ديوارکشــي و ايجاد امنيت براي حياط منزل همت گمارد؛ اما از وظيفه تعليم و تربيتي خــود غفلت کند و به مرور زمان همه.... را از دســت داده و دلخــوش به آن باشــد که خانــهاي مجلل با امکانات رفاهي بالا دارد؛ غافل از آنکه هويت خانه از درون در حال آسيبديدن است.

من بهعنــوان يکــي از خادمان تعليــم و تربيت، علاقهمندم همه مســئولان نظام... رؤســاي سه قوه، مجمع تشــخيص، شــوراي عالي انقلاب فرهنگي... را مورد ســؤال قرار دهم که ما را چه شــده است که به تعليــم و تربيت فرزندان کشــور کمتوجه و گاهي بيتوجهيم؟ آيا صداهاي تلخ آســيبهاي اجتماعي را نميشنويم؟ آيا فاصلهگرفتن جوانان از ارزشهاي اخلاقي و دينــي را درک نکردهايم؟ آيــا آمار طلاق و جدايي و اعتياد جوانــان را نميبينيم؟ آيا به بيکاري جوانان و تبعات فســادبرانگيز آن توجــه نداريم؟ ما که پيرو آيين و مکتبي هســتيم که مهمترين رســالت و مســئوليت آن، تعليــم و تربيت جامعــه بوده، ما کــه رهرو پيامبري هســتيم که معلم بزرگ بشــريت بوده، انقــلاب ما انقلاب فرهنگي و پيشــواي ما امام خميني)ره( است که جمهوري اسلامي را براي تربيت ميخواســت، چه شــده اســت که به آن آرمانها و ارزشها کمتوجه شدهايم؟ آيا وقت آن نرسيده است که آموزشوپرورش نه مسئله اول کشور، بلکه مسئله مهم مسئولان ارشد نظام باشد؟

آموزشوپرورش تاکنون در دو مرحله دچار بحران و تلاطم مديريت شــده اســت؛ مرحله نخســت آن معطوف به دوران پس از شــهادت شهيدان رجايي و باهنر است که فقدان آن دو بزرگوار، مدتهاي مديدي آموزشوپــرورش را در رنج و گرفتــاري غرق کرد تا با تلاشهاي آقايان دکتر اکرمي و دکتر نجفي، به ساحل آرامش رسيد و مرحله دوم آن از دهه 80 به بعد، آن زمان که مديريت آموزشوپرورش به افراد غيرمرتبط ســپرده شــد.با آمدن آقاي دکتر روحانــي و رويکرد توســعهيافته او به مقوله تعليــم و تربيت و حضور يکي از فرزندان شايســته آموزشوپــرورش در رأس مديريت اين نهاد، برخلاف پيشبينيها، متأسفانه روند نااميديها تــداوم يافت و با توجه به مهيابودن ايجاد تحول در نظام مديريــت آموزشوپرورش مانند نظام بهداشت و درمان کشور؛ اما آموزشوپرورش نتوانست جايــگاه خــود را همپاي تحولات داخلــي در فضاي دولت تدبيــر و اميد پيدا کند و اينکه با آغاز کار دولت دوازدهم و معرفي وزير جديد براي آموزشوپرورش، نهتنها نگاهي به جلو نشــده است بلکه بازگشت به تجربه ناموفق گذشته وآن هم با رويکردي تنزليافته نســبت به جايــگاه آموزشوپرورش، قدم برداشــته شده اســت. آنچه در شرايط موجود درباره نهاد مهم آموزشوپرورش شــايان تأمل اســت، ايراد به وزير و کســاني که مســئوليت قبول ميکنند، نيســت، بلکه مســئله فراتر از آن و متوجه کســاني است که شاهد بهوجودآوردن چنين شــرايطي براي آموزشوپرورش کشــور هســتند. پرواضح اســت اگر اين نگرشها و رويکردها عوض نشود، اين وزير ميآيد و بعد از مدتي استيضاح، يا برکنار ميشود يا حداکثر چهار سال باقي ميماند؛ اما نهتنها اتفاق مهمي نيفتاده، بلکه همچون روال گذشــته، در بــر همان پاشــنه خواهد چرخيد و مســائل و چالشهاي اساسي نهتنها حل نشده بلکه به مرور زمان تبديل به يک مطالبه اجتماعي خواهند شد که پاســخ ديرهنگام به آن، بسيار سنگين و حتي غيرقابلجبران خواهد بود.اينک مسئوليت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، بيش از ديگران است. انتظار جامعه فرهنگيان از منتخبان ملت آن است که کمک کنند تا بيش از اين آموزشوپرورش آسيب نبيند و نگذارند آموزشوپرورش دوباره دچار آزمون و خطا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.