عقبگرد 101 واحدی شاخص کل

Shargh - - اقتصاد - علی آهو کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

روز گذشــته بورس شــاهد ريزش 101.63واحدی شــاخص کل بود. در اين روز کــه بيش از 671ميليون انواع سهم و اوراق بهادار به ارزش دوهزار و 66ميليارد ريال معامله شــده بود، باز هم گروه فلزات اساســی نســبت به ساير صنايع بازار وضعيت بهتری داشتند و با رشد اندک قيمتی همراه شدند. روز گذشته بيش از 671ميليون انواع سهم و اوراق بهادار به ارزش دوهزار و 66ميليارد ريال معامله شــد که 460ميليون سهم و حقتقدم بــه ارزش يکهزار و 122ميليارد ريال آن در بورس تهران و 210ميليون انواع سهم و اوراق بهادار بــه ارزش 944ميليارد ريال ديگر آن در بازار فرابورس دستبهدســت شــد. در پايان اين معاملات، شاخص کل 101.63واحد ريزش داشــت و به عــدد 81هزار و 661.5واحدی رسيد. شــاخص قيمت نيز با 33واحد افــت در عــدد 26هــزار و 461.2واحدی و شــاخص آزاد شــناور بــا 215.34واحــدی در عــدد 89هزار و 733.6واحدی متوقف شد. در بازار فرابورس شاخص کل با رشــد 1.2واحدی عدد 920.8واحدی را به ثبت رســاند که معاملات «مارون» بيشــترين تأثير مثبت و معاملات «شراز» بيشترين تأثير منفی را بر شاخص کل به ثبت رساندند. بيشترين بازديد فرابورس نيز از نماد «ذوب» بود. در بورس تهران نيز بيشــترين تأثير مثبت را معاملات «فولاد» و «حکشتی» بر شاخص کل ثبت کردند و بيشــترين تأثير منفی را دو پالايشگاه «شبندر» و «شــپنا» بر شاخص کل به ثبت رســاندند. از سوی ديگر باز هم «پرداخت» پربينندهترين ســهم بازار بود. در اين معاملات «خموتور» با پنج درصد، «کمنگنز» با 4.9 درصد و «لخزر» با 4.81 درصد بيشــترين افزايش قيمت را تجربه کردند. در ســوی ديگر بازار «خلنت» با 4.95درصد، «سهگمت» با 4.88درصد و«تکنو» با 4.79درصد بيشترين کاهش قيمت را داشتند. در اين روز باز هم «خاهن» بيشــترين صف خريد را داشــت و بيشــترين صف فــروش باز هم در نماد «ســمازن» بود. ديروز «بترانــس» و «برکت» با عرضه بلوکی که داشتند، توانستند بيشترين حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دهند.

ادامه در صفحه 7

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.