تله مخالفان دولت و اصلاحات

Shargh - - اقتصاد -

چهرههايــی کــه سالهاســت پيــش، حيــن و پــس از دولت اصلاحــات، در کنار او بــوده و دارای توانمندیهای مديريتی و علمی هســتند و اين ارتباط همچنان به خوبی ادامه دارد. اين مســئله حتما بايد مدنظر فراکســيون اميــد مجلس هم باشــد تا مبادا در تلــه مخالفان اصلاحات بيفتنــد. برخی جريانات، بیميل نيستند به دست خودِ اعضای فراکسيون اميد، پروژه اصلاحطلبزدايــی از دولت کليد بخورد. البته نمايندگان مردم بر اساس ســوگندی که ياد کردهاند، در قبــال موکلان خود مســئول هســتند و هيچکس نمیتواند مجلــس را از اين حق خــود محروم کند؛ اما نمايندگان حتما توجه دارند نبايد از ســر ناآگاهی يا خداینکرده مطالبات شــخصی، از حساسيتهای مقطع فعلی برای کمک به دولت و وزرا در راســتای غلبه بر مشــکلات شايان توجه مردم غفلت کنند. اين يک مطالبه عمومی از سوی مردمی است که با «اميد» به رئيسجمهــور و مجلس اعتماد کردهاند. میتوان با ايجــاد کارگروههای تخصصی و بر اســاس نظرات کارشناســی، برنامههای وزرای جديد را بررسی کرد و همچنيــن برای بهبود عملکرد وزرايــی که در دولت يازدهم حضور داشــتهاند، با آنان به تفاهم رسيد. اين همگرايی حتما باعث همافزايی در اجرا خواهد شــد. نمايندگان با کلاننگری و درک شــرايط خاص دولت و رئيسجمهــور، حتما بنای همــکاری و تعامل را با دولت در راســتای رفع مسائل اساســی مردم دارند. درک درست وزرای پيشنهادی از مقتضيات امروز ايران و جهان، باعث خواهد شــد تحول در ساختار فرسوده دســتگاه اجرائی و اســتفاده از ابزارهای دولت مدرن برای افزايش کارآمدی و توســعه روزافزون ايران، در چهار سال پيشِرو اجرائی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.