طيبنيا: در خواب هم به اقتصاد فکر ميکردم

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا:

وزير امور اقتصادي و دارايي دولت يازدهم بــا بيان اينکه در طول تصدي ايــن وزارتخانه همه دغدغــه وي رفــع مشــکلات از پيش پــاي بخش خصوصي بوده اســت، گفت: حتــي در خواب هم به مســائل کاري و اقتصادي فکــر ميکردم. «علي طيبنيــا» ديروز در حاشــيه آخرين جلســه هيئت دولــت يازدهم در جمع خبرنــگاران درباره ارزيابي خود از عملکرد تيم اقتصادي اين دولت اظهار کرد: در ابتداي دولت يازدهم شــرايط اقتصادي کشــور بسيار خطير بود.وي افزود: با اين حال ما در برقراري ثبات و آرامش و اقدامهاي کوتاهمدت موفق بوديم و توانســتيم ثبات و آرامــش را برگردانيم.طيبنيا تأکيد کرد: امروز شــرايط براي اصلاحات ساختاري و نهادي در اقتصاد ايران فراهم شــده اســت، زيرا هنوز اقتصــاد ايران با چالشهاي جــدي در نظام بودجهريــزي و نبــود تعــادل در بودجه که منشــأ بســياري از بينظميها به شــمار مــيرود، مواجه اســت.وزير امور اقتصــادي و دارايي دولت يازدهم تأکيد کرد: در حــوزه نظام تأمين مالي و امور بانکي نياز به اصلاحات جدي داريم و بدهيهاي دولت که از قبل به اين دولت به ارث رسيده است، در شرايط نابســاماني قرار دارد.وي به مشــکل صندوقهاي بازنشســتگي اشــاره کرد و گفت: ايــن صندوقها بامشکلات فراوان، نبود تعادل و کسريهاي فراوان مواجهاند.طيبنيا افزود: حال اگر به اين مشــکلات ســاختاري، مشکلات زيستمحيطي و کمبود آب را هــم بيفزاييم، اين نتيجه حاصل ميشــود که براي مقابله با اين شــرايط کشــور نيازمنــد برنامه و تيم کاري منســجم است. وي ابراز اميدواري کرد دولت دوازدهم مانند دولت يازدهم بهخصوص در حوزه اصلاحات ســاختاري و نهــادي در اقتصــاد ايران موفق باشد.طيبنيا، شرايط کنوني اقتصاد کشور را «ســخت» ارزيابي کرد و گفت: مديريت اين شرايط نيازمند آن اســت کــه همه ارکان نظــام هماهنگ باشند و با کمک و همدلي دولت و مردم، مجموعه دولت بتواند با انسجام مشکلات را حل کند و کشور را در مسير رشــد پرشتاب قرار دهد.وي وزارت امور اقتصــادي و دارايــي را مجموعهاي بســيار بزرگ دانست که سازمانهاي بزرگي مانند گمرک، ماليات، خصوصيسازي و بيمه زير مجموعه آن قرار دارند کــه خود از نظــر اهميت با يــک وزارتخانه برابري ميکنند امــا هرکدام با چالشهــاي جدي روبهرو هستند.طيبنيا در پاسخ به اينکه چرا به عنوان وزير پيشــنهادي مجدد به مجلس معرفي نشده است، گفت: شايد براي ايجاد انسجام و هماهنگي بين تيم اقتصادي بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.