آخوندي: 170 هزار ميليارد تومان پروژه در دست اقدام داريم

Shargh - - اقتصاد -

وزير راه و شهرســازي با بيان اينکه عمدهترين سياســتي که وزارت راه و شهرسازي دنبال ميکند اســتفاده از منابع بينالمللي و بخش خصوصي براي تأمين مالي طرحهاي زيربنايي اســت، گفت: هماکنون 170 هزار ميليارد تومان پروژه در دست اقدام داريم.به گــزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، «عباس آخوندي» گفت: فعاليتهاي زيربنايي به طور عمده اشتغالزاســت و ميتواند زمينــه را بــراي شــغلهاي ديگــر فراهــم کند، بهگونهاي که خريد يــک هواپيما ميتواند حدود صد شــغل به صــورت مســتقيم و همچنين به تبع آن شــغلهاي فراواني در زمينه فعاليتهاي توريســتي و خدماتي ايجاد کند.وي افزود: بهتبع آن ســرمايهگذاريهاي زيرساختي در حوزه ريلي، دريايي و زميني ميتوانند شــغلهاي فراواني در کشــور ايجاد کنند.وزير پيشنهادي راه و شهرسازي دولت دوازدهم با بيان اينکه توســعه حملونقل زمينهساز توسعه ساير فعاليتهاست، يادآور شد: حوزه حملونقــل ميتواند به صورت مســتقيم در کشــور شــغلهاي زيادی ايجاد کند.آخوندي همچنين در نشســت فراکســيون مستقلين ولايي مجلس با بيان اينکه بيش از 40 درصد طرحهاي عمرانــي در حوزه وزارت راه و شهرســازي انجام ميشــود، گفــت: اصليترين تنگنا در حــوزه راه، مسکن و شهرسازي، تأمين منابع مالي است که بر اســاس آخرين آمار، 170 هزار ميليارد تومان طرح و پروژه در دست اقدام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.