بستهشدن سايت ثبت سفارش خودرو غيرقانوني است

Shargh - - اقتصاد -

تســنيم:

رئيس انجمن واردکننــدگان خودرو با بيان اينکه بستهشــدن سايت ثبت سفارش خودرو غيرقانوني اســت، گفــت: خســارت واردکنندگان در بستهشــدن ســايت ثبت ســفارش خــودرو را بهصورت قانونــي پيگيري قضائــي خواهيم کرد. فرهاد احتشــامزاده در رابطه با بستهشــدن سايت ثبت ســفارش خودرو که از سوي خسروتاج اعلام شــده اســت، اظهار کرد: بر اســاس ماده 5 قانون بهبود فضاي کسبوکار که در انتهاي سال گذشته نيز تأکيداتي از ســوي معــاون اول رئيسجمهور در اجرائيشــدن آن مطرح شــد، دســتگاهها بايد حتما در تدوين دســتورالعملها و آييننامهها نظر تشــکلهاي تخصصي را جويا شــوند. با توجه به اين موضــوع بايد بگويــم وزارت صنعت اصلا در ممنوعيت ثبت سفارش خودرو با فعالان اين حوزه مشورتي نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.