رشد منفي 5/10درصدي صنعت به مثبت تبديل شد

Shargh - - اقتصاد -

ايرنــا:

وزير صنعــت، معدن و تجــارت گفت: رشــد منفــي 10.5 درصــدي بخــش صنعت در ســال 92 با مســاعدت همگان و صبر و بردباري صنعتگــران و کارآفرينــان به بيــش از 10 درصد افزايــش يافت.«محمدرضا نعمــتزاده» ديروز در پايــان آخريــن جلســه هيئت دولــت يازدهم در جمع خبرنــگاران افزود: در طول چهار ســال گذشته مشکل خاصي وجود نداشته، زيرا همواره همکاري و محبــت آحاد مردم و مســئولان را با خود داشتم، اما در آغاز اصلاح وضعيت صنعت در شروع بهکار دولت يازدهم با آشفتگيها، رکود فراوان و رشــد منفي مواجه بوديم.وي همچنين مطرحبودن بهعنوان مديرعامل شســتا را پس از پايان مسئوليت در دولت يازدهم تکذيب کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.