رويترز: بخشی از پوشاک چين در کره شمالی توليد میشود

Shargh - - اقتصاد -

فارس:

شرکتهای نساجی چينی هر روز فعاليت خود در کره شــمالی را افزايش میدهند و بخشی از منســوجات با برچسب چينی در کره شــمالی توليد میشــود.به گزارش رويترز، شــرکتهای نســاجی و توليدکننده پوشــاک چينــی فعاليت خــود را در کره شــمالی هــر روز افزايش میدهند. اين شــرکتها با هــدف بهرهبردن از نيــروی کار ارزانقيمــت در کره شمالی کارخانه تأسيس کرده و محصولات خود را با برچســب «توليد چين» در کره شمالی توليد میکنند. کارگــزاران و شــرکتهای واقع در مرز چيــن با کره شمالی اعلام کردند که اين محصولات در کره شمالی با برچسب «ساخت چين» توليد شده و سپس به ديگر نقاط جهان صادر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.