ايران از ايرباس بالگرد ميخرد

Shargh - - اقتصاد -

ايســنا:

ايران در حال گفتوگو براي خريد 4۸ فروند بالگرد توليدي شــرکت ايرباس اســت.اين بالگردها از نوع غيرنظامي است که برای استفاده در خدماترســاني امدادي و پزشــکي در مواقع اضطراري مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.