9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاسی -

احمدینژاد: وزارت کشــور مأمــور طراحی فضایی پرنشاط است

الهام، ســخنگوی دولت: موضع محکم و شــفاف ایران با تحریم و تهدید تغییر نمیکند

جلیلــی، دبیــر شــورایعالی امنیــت در دیــدار نخستوزیر کردستان عراق: ایران از هیچ کوششی برای امنیت عراق دریغ نمیکند

محسنیاژهای، وزیر اطلاعات: شهادت گروگانهای ایرانی را تأیید نمیکنیم

محمدرضــا باهنر: جبهــه متحــد اصولگرایان به کاندیدای واحد خواهد رسید

محمد نجار، وزیر دفاع: جزئیات ســلاحهای جدید سپاه بهزودی اعلام میشود

هاشمیثمره، مشاور ارشــد احمدینژاد: نامه رژیم صهیونیستی به ترکیه ارزشی ندارد

احمدینژاد: این کاغذپارهها برای من اهمیتی ندارند صمصامی از حضور در مراســم تودیع ســر باز زد؛ مراسم معارفه وزیر اقتصاد برگزار شد

علی لاریجانــی رئیس مجلس: هیچوقت در دوران انقلاب مثل امروز شرایط پیچیده نبوده است

کروبی، دبیــرکل حزب اعتماد ملی: شــرکت ما در انتخابات مشروط نیست

انبارلویــی، رئیــس مرکز سیاســی حــزب مؤتلفه: معیشت، مهمترین مشکل کشور

رایــس، وزیــر خارجــه آمریــکا: اســرائیل کشــور خودمختاری است

علی مطهری: خطر دوستی با آمریکا بیشتر از دولت اصلاحات است

عبدالعزیــز بوتفلیقــه، رئیسجمهــوری الجزایــر: مذاکرات امروز ایران و الجزایر برای توسعه روابط

سلامی، فرمانده نیروی هوایی سپاه: سپاه در مقابل قدرت امپراتوری آمریکا ایستاده است

محمدرضــا باهنر، نایبرئیــس دوم مجلس: مردم همچنان به جریان اصولگرا اعتماد دارند

لاریجانی، رئیس مجلس: اســتراتژی نظامیگرایی، یکجانبهگرایــی، اقــدام پیشدســتانه و نیتخوانــی، شکست خورده است

آیتالله یزدی: خودداری ورزشــکاران از رویارویی با صهیونیستها افتخاری بزرگ است

حمیدرضــا ترقــی، عضــو ارشــد حــزب مؤتلفه: دلبستگان به اختلاف سلیقه اصولگرایان، وقت خود را هدر میدهند

محمد جهرمی، وزیر کار: کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، تورم را افزایش میدهد

تحقیقات درباره مدرک تحصیلی وزیر کشــور ادامه دارد

ابراهیم یزدی: نپذیرفتن دیگران، نقطه ضعف ما در اندیشه سیاسی است

کاظم جلالی، عضو هیئترئیســه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجي: ایران به دنبال ازبینبردن زمان نیست

موسویتبریزی، دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قــم: خاتمی مصلحــت جامعه را فدای هیچ گروهی نمیکند

رســایی، عضو کمیســیون فرهنگی: میزان ســلام و درود در نطقهای پیش از دســتور مجلس هفتم بیش از مسائل فرهنگی بود

موســی قربانــی، عضــو هیئترئیســه مجلــس: همکاریهای قوه قضائیه و مجلس به اطلاع رسانهها نرسیده است

مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی: اگر پول داشــته باشم در بانک خصوصی سپردهگذاری میکنم

جلیلی، دبیر شورایعالی امنیت در دیدار با بارزانی: ایران از هیچ کوششــی برای امنیت عراق دریغ نخواهد کرد

الهام، ســخنگوی دولت: هنــوز معتقدیم مذاکرات هســتهای رو به رشد اســت و موضع ما با استحکام و شفاف است

محســنیاژهای، وزیر اطلاعات: وزارت اطلاعات در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است

علــی کــردان، وزیر کشــور: در برگــزاری انتخابات براساس قانون و شرع عمل خواهم کرد

محمدنجار، وزیر دفاع: ساخت موشک جدید با برد بیش از 300 کیلومتر بر اقتدار بیشتر ایران افزود

احمدینژاد: تقویت همبستگی ملی وظیفه وزارت کشور است

رئیــس مجلس: آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی کمخاصیتترین نهاد بینالمللی است

صفارهرندی، وزیر ارشاد: وظیفه نمایندگان فرهنگی ایران بازنمایی پیامهای انقلاب است

رایس، وزیــر خارجه آمریکا: رویکــرد آمریکا درباره ایران دیپلماسی است

الهــام، ســخنگوی دولت: آمریکاییها سرشــان به سنگ خواهد خورد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.