دو وزير منتخب مهمان خصوصيها

Shargh - - سياست -

مشایخي همچنین راهکارهاي ایجاد پایههاي رشــد پایدار را برشــمرد و گفت: اصاح ســاختار صنعتي کشــور، حذف مقررات زائد و روانسازي فعالیتهاي اقتصادي، رفع موانع رقابت، اصاح ســاختار ســازماني و نظــام اداره وزارتخانههاي اقتصادي و ترویج فرهنــگ صنعتي و ارزشهاي حرفــهاي ازجمله روشهایي اســت که به ایجاد رشد پایدار کمک ميکند.

کرباســيان: پيگير لايحــه اصلاح نظــام بانکي خواهم بود

در ادامه این جلســه، گزینه پیشنهادي وزارت اقتصــاد از آمادگــي ایــن وزارتخانــه در دولــت دوازدهــم براي اســتفاده از تــوان فکري بخش خصوصي خبر داد. مسعود کرباسیان گفت: یکي از مشکات اساسي در اقتصاد کشور این است که تصمیمها برمبناي اثر آن بر بنگاههاي کشور گرفته نميشــود. کرباســیان افزود: براي پذیرش کرسي وزارت اقتصاد، اصل را بر هماهنگي با ســایر وزرا قــرار دادهام و بنا نداریــم در تیم اقتصادی دولت ناهماهنگيها ایجاد شــود. او بــه رابطه نزدیک خــود با ولياله ســیف، رئیسکل بانــک مرکزي، اشــاره کرد و افزود: آشــنایي من با آقاي سیف به ســالهاي ابتدایي دهه 1360 و حضور در وزارت بازرگاني برميگردد. او درباره نرخ ارز، این توضیح را داد که اصل اولیه بــراي کنترل این نرخ، جذب ســرمایهگذاري خارجي است. کرباســیان با بیان اینکه اقتصاد امري پیشبینيپذیر نیســت، گفت: این در حالي اســت که در کشــور مــا، اقتصاد به عوامل متعددي وابسته اســت. گزینه پیشنهادي وزارت اقتصاد گفت: اســناد بالادستي در اقتصاد کشــور، تکلیف را بهطور مشــخص بــراي وزارت اقتصاد روشن کرده است و فقط باید آن را اجرائي کرد. کرباســیان گفت: در مرزهاي کشور نزدیک به 23 ســازمان و نهاد براي ورود کالا نظارت دارند و ما بدون آنکه هیچیک از این ســازمانها را حذف کنیم، فقط ســطح مطالبات بخــش خصوصي و مــردم را افزایش دادهایم و بــه موفقیتهایي نیز دســت پیدا کردهایم. او تأکید کــرد هنگام تصدي وزارت اقتصــاد در دولــت دوازدهــم، شــوراي مشورتي با بخش خصوصي را ایجاد خواهد کرد. به گفته کرباسیان، در ســند برنامه ششم توسعه به شــکل روشــن به موضوع تأمین مالي اشاره و راهکارهاي عملیاتي آن هم مشخص شده است؛ ازاینرو باید تاش کرد این راهکارها محقق شود. او افزود: بار عمده تأمین مالي براي اقتصاد کشور، روي دوش بازار ســرمایه است و باید بکوشیم این بازار را فعال کنیم.

کرباسیان در ادامه با بیان اینکه وزارت اقتصاد دولت دوازدهم براي حل مشــکات نظام بانکي کشــور در کنار بانک مرکزي خواهد بود، افزود: در صورت راهیابي بــه وزارت اقتصاد، لایحه اصاح نظام بانکي کشــور را بهطور جدي پیگري خواهم کرد، ضمن آنکــه از نظرات بخش خصوصي هم استفاده ميکنم.

به هتل 5 ستاره دعوت نشدهايم

کرباســیان در ادامه ســخنان خود، با اشاره به نقــل قولي از بیژن نامدارزنگنــه گفت: ما به هتل پنجستاره دعوت نشــدهایم. بخش خصوصي نیز ســعي کند گوشهاي از کار را در دست بگیرد. او با بیان اینکه، صادرات و تولید از جمله موارد مهمي اســت که باید مدنظر قرار گیرد، گفت: در توسعه صادرات، باید به ظرفیت 15 همســایه ایران توجه شــود. البته ایــن انتقاد را نیز بایــد مطرح کرد که با وجود ایجاد کانال ســبز گمرکــي و انعقاد چند تفاهمنامــه با روســیه، صــادرات نهتنها افزایش نیافت، بلکه کاهش هم داشت.

کرباسیان با اشاره به واگذاري امور مناطق آزاد به وزارت اقتصاد گفت: مطالبه جدي من از بخش خصوصي این است که پیشنهادهای خود را درباره افزایــش کارایي مناطق آزاد و نیز لایحه مالیات بر ارزش افــزوده ارائه کند. چنانچــه مجلس براي تصدي وزارت اقتصاد بــه من اعتماد کند، حضور در شــوراي گفتوگو و تشکیل شوراي مشورتي از اقتصاددانان را با جدیت پیگیري خواهم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.