برای وزارت علوم سرپرست تعیین میشود

Shargh - - سياست -

ايســنا: در حاشــیه آخرین جلســه هیئت دولت، برخی وزرا میان خبرنگاران آمدند و به ســؤالات آنــان پاســخ دادنــد. وزیــر ارتباطــات و فناوری اطاعات دولت یازدهم با تأکید بر اینکه «روحانی پشــت تکتک وزرای پیشــنهادی ایستاده است»، گفت: «اینکه رئیسجمهــوری با برخی از وزرای پیشنهادی موافق نیستند، صحت ندارد». محمود واعظی افزود: «متأســفانه برخی مطرح کردهاند کــه آقــای رئیسجمهور بــا چند نفــر از وزرای پیشنهادی، موافق نیستند و رأی اعتماد به آنها را در اختیار مجلس گذاشــتهاند. این در حالی است که آقای رئیسجمهور روی هر 17 وزیر پیشنهادی جدیانــد و از آنهــا حمایــت میکننــد. تــاش رئیسجمهوری و اعضای دولت بر این اســت که همه وزرای پیشنهادی رأی خوبی بیاورند».

او همچنیــن در پاســخ بــه پرسشــی درباره وضعیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: «به دلیل آنکــه تمرکز روی 17 وزیر پیشــنهادی بیشــتر شــود، به احتمال قوی یک سرپرســت در زمــان خود برای این وزارتخانه معرفی میشــود و در فرصــت مناســب، وزیری معرفی میشــود کــه بتواند با ایجاد تحول، رضایت دانشــجویان و اســتادان را جلب کند». واعظی در پاســخ به این پرسش که آیا در رابطه با کابینه پیشنهادی دولت، دیداری با آقای خاتمی داشــتهاید، افزود : «ممکن است دیدارهایی با شخصیتهای مختلف داشته باشــم؛ اما اینکه من مأموریت داشته باشم راجع به کابینه با فردی صحبت کنم، صحت ندارد.»

محمــد فرهــادی، وزیــر علــوم، تحقیقات و فناوری، نیز درباره گزینه سرپرستی این وزارتخانه، به خبرنگاران گفت: «هنوز گزینه نهایی مشخص نیســت؛ اما به احتمــال زیاد از میــان معاونان و مســئولان طراز اول این وزارتخانــه یک نفر برای سرپرستی انتخاب خواهد شد.»

دولت بنای استرداد لايحه تفکيک وزارتخانهها را ندارد

حســینعلی امیــری، معــاون امــور مجلس رئیسجمهــور، هم در واکنش به انتشــار برخی اخبار درباره استرداد لایحه تفکیک وزارتخانهها از ســوی دولت، گفت: «دولت تاکنون بنای استرداد لایحه تفکیک وزارتخانهها را ندارد. این لایحه در حال بررسی در کمیسیونهای مجلس است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.