نجات 5هزارو 300 نفر از اعدام

Shargh - - سياست -

این طرح در حالي از سوي کمیسیون قضائي به صحن مجلس رفت که در ســخنان مقامات عاليرتبه قوه قضائیه نشانههاي موافقت دیده ميشد.پس از آن بود که بندهایي از این طرح در کمیســیون قضائي به تصویب رسید. با تصویب بند به بنــد آن، نهایتا کلیت طــرح به تصویب رسید تا در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

امــا همچنان پس از رســیدن ایــن طرح به صحــن، مخالفتهایــي از ســوي بخشهایي از قــوه قضائیه، وزیر کشــور و ســتاد مبارزه با مواد مخدر با آن ميشــد. این مخالفتها ســه بار منجر به خروج طرح از دســتور کار شــد که صداي ســخنگوي کمیســیون قضائــي را هم در آورد. او به شــدت از اقدامات هیئترئیســه در خارجکــردن این طرح از دســتور کار انتقاد ميکرد؛ اما تنها هیئت رئیســه هــدف انتقاد او نبود؛ بلکه مخالفتهــاي صورتگرفته هم از موضوعات مخالفت او بود.

نهایتــا این طرح بــه صحن آمــد و پس از تصویب کلیات آن، «با توجه به اینکه کمیسیون امنیت ملي و نماینده قــوه قضائیه ماحظاتي درباره جزئیات طرح مذکور داشتند، با پیشنهاد رئیــس مجلس شــوراي اســامي مادهواحده طرح الحاق یک ماده به قانــون مبارزه با مواد مخدر به کمیســیون قضائــي حقوقي مجلس براي بررســي ارجاع داده شــد که این پیشنهاد با 13٥ رأي موافق مورد موافقت قرار گرفت».

اما این پایان کار نبود؛ سهشنبه هفته گذشته هم با واردکــردن دو ایراد از ســوي مجلس با نظر «علي لاریجاني» رئیس مجلس ارجاع این طرح به کمیســیون قضائي به رأي گذاشته شد و نهایتــا براي بار دوم به کمیســیون رفت. پس از رفــع ایرادات مجلس به طــرح، بار دیگر این طــرح به صحن آمد و دیروز بــا رأي بالا، یعني 165 رأي موافــق، 22 رأي مخالف و هفت رأي ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

با به تصویب رســیدن این طــرح در صحن، حالا بارقههاي امید براي حدود پنجهزار و 300 محکوم به اعدام زنده شــد؛ آنهایي که اگر این طرح به قانون تبدیل شــود، ميتوانند از مزیت عطف به ماســبق آن بهــره ببرند و مشــمول تخفیف مجازات از اعدام به حبس شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.