عقبگرد 101 واحدی شاخص کل

Shargh - - سياست -

«بترانــس» کــه 32میلیون ســهم بــه ارزش 180میلیــارد و 288میلیــون ریــال عرضه کرده بــود، بیشــترین ارزش معامــات را بــه نام خود ثبت کرد. «برکت» نیز بــا عرضه بلوکی به حجم 33میلیون و 900 هزارســهم به ارزش 61میلیارد و 664 میلیونریالــی بیشــترین حجم معامات را داشت.از سوی دیگر دیروز 38 میلیون سهم «ریل پرداز ســیر» به ارزش 65میلیــارد ریال به صورت معامــات درونگروهی کدبهکد شــد. همچنین ایرانترانســفو با 32 میلیون سهم به ارزش بیش از 180میلیــارد ریــال میان ســهامداران عمده، با معامات انتقالی مواجه شــد. عاوهبراین کمتر از 13میلیون سهم سرمایهگذاری سپه به ارزش کمتر از 15میلیــارد ریال نیز با معامــات درونگروهی ســهامدار عمده همراه شد. همچنین پنج میلیون ســهم معدنی و صنعتی گلگهر به ارزش بیش از 10میلیارد ریال کدبهکد شــد.گفتنی اســت اندکی بیش از سه میلیون سهم ســرمایهگذاری مسکن الونــد به ارزش بیــش از هفت میلیــارد ریال در محدوده صفر تابلو کدبهکد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.