د رگيرنی و مخ ژسافيددبرپترپرندارسانتیالفباننژا ی دنپرقستایدر آ بمریکا

Shargh - - جهان -

بعدازظهر جمعه گروهی از معتقدان به برتری نژاد سفید در خیابانهای شارلوتزویل آمریکا مشعلبهدست شــعار میدادند «زندگی ســفیدها مهم اســت». این اعتراض که برای جلوگیری از برداشتهشــدن مجسمه یکی از فرماندهــان جنگ داخلی آمریــکا از پارکی در این منطقه بود، این سفیدپوســتان ملیگرا را از چندین گروه ملیگرای دیگــر متمایز میکرد؛ بهویژه گروههایی نظیر کوکلوکسکلان و نئونازیها. آنها دیگر چهرههای خود را نمیپوشــاندند و نقابی بر چهره نداشــتند و از ارتباطشان با ایدئولوژی راست افراطی هراسی نداشتند؛ امری که نشاندهنده عادیسازی روبهرشد جنبشهای معتقد به برتری نژادی سفیدپوســتان در ایالات متحده و همپوشانی آنها با رئیسجمهوری این کشور است.

تظاهرات روز جمعه زمینه اعتراضات گستردهتر روز شــنبه را چید. روز بعد صدها ملیگــرای آمریکایی در شهر شــارلوتزویل ایالت ویرجینیا به خیابانها آمدند و موجی از خشونت به راه انداختند که به کشتهشدن زنی 32ساله منجر شد. بهانه نئونازیها، کوکلوکسکلانها و هواداران ترامپ موسوم به «بچههای مغرور» و دیگر گروههای فاشیســتی بــرای تظاهرات هــم همان بود: برداشتهشدن مجسمه یکی از فرماندهان جنگ داخلی آمریکا از پارکی در شــارلوتزویل. اجــازه این تظاهرات صادر شده بود و صبح روز شنبه دهها نفر از شبهنظامیان مجهز به تفنگهای ساچمهای و شکاری برای حفاظت از تظاهرکنندگان نئونازی در خیابانها مستقر شدند. این شبهنظامیان مانند نیروهایی اشغالگر کنترل مرکز شهر را در دســت گرفتند؛ بدون آنکه نیروهای پلیس با آنها مقابله کنند. در تمام روز نازیها با اسپری فلفل و دیگر تجهیزات به مخالفانشان حمله میکردند و پلیس هم مانند رهگذران به تماشــای این خشونت میپرداخت؛ اما بعدازظهر شــنبه گروهی دیگر اینبار در اعتراض به تظاهرات نژادپرســتان سفیدپوســت راهی خیابانهای همان منطقه شدند. کوتاه زمانی پیش از آغاز تظاهرات، جیمز الکس فیلدز جوان 20ساله خودروی خود را کنار خیابان پارک کرد و منتظر تجمع معترضان شــد. او که براساس گزارشها یکی از نئونازیهای آمریکایی است، سپس با ســرعت خودروی خود را به معترضان کوبید و 19 نفــر را زخمی کرد و یک زن جوان را هم کشــت. پلیس میگوید راننده خودرو درحالحاضر بازداشــت شده و اکنون نیز با اتهام «قتل درجه دو» روبهرو است. با شــدتگرفتن درگیریها، وضعیت فوقالعاده در این منطقه اعلام شــد و تری مکلآلیف، فرماندار ویرجینیا، گفت «من برای تمام برترپندارهای ســفید و نازیها که به شــارلوتزویل آمدهاند، یک پیام دارم، ساده و روشن: برگردیــد خانههایتان». مقامهای رســمی درعینحال گفتهانــد دو نفــر از نیروهای پلیس ایالتــی نیز پس از ســقوط هلیکوپتری که در حال گشتزنی در محل در ارتباط با خشونتها بوده، کشته شدهاند.

ســاعاتی پس از حملات روز شــنبه دونالد ترامپ در بیانیــهای بدون نامبردن از گروههای راســتگرای و خشونتهای این گروهها خواستار پایان «نمایش مفرط نفرت، خصومت و خشونت بسیاری از طرفها شد». او در حالی بر «بســیاری از طرفها» تأکید کرد که ناظران منتظــر محکومکردن شــورش راســتگرایان افراطی از ســوی رئیسجمهوری آمریکا بودند و نه ســرزنش تظاهرات صلحآمیز ضدفاشیســتها. بعدازظهر شنبه ترامپ در کنفرانســی مطبوعاتی بار دیگر از پاسخدادن به این ســؤال خبرنــگاران که آیا خشــونت نازیهای آمریــکا را محکوم میکند یا نه، ســر باز زد و در جواب درخواستها برای محکومیت راســتهای افراطی از اتاق خارج شد.

دراینحــال جمع کثیــری از کنشــگران، نمایندگان حــزب دموکرات و نیز شــماری از قانونگــذاران حزب جمهوریخــواه، از رئیسجمهــوری آمریــکا به خاطر نامنبــردن از شــماری از گروههای ســفیدبرترپندار در محل، ماننــد نئونازیهــا و کوکلوکسکلانهــا انتقاد کردهاند. ازجمله منتقدان به ترامپ، مارکو روبیو، رقیب درونحزبی جمهوریخواهان در جریان کارزار انتخابات ریاستجمهوری است که گفته «برای ملت بسیار مهم اســت که از رئیسجمهوری آمریکا، شرح رخدادهای شــارلوتزویل را آنطور که واقعا صورت گرفته، بشنود؛ یک حمله تروریســتی به دست سفیدبرترپندارها». بیل کلینتون، رئیسجمهوری اســبق آمریــکا، نیز میگوید همانطــور کــه بایــد از آزادی بیــان دفاع کــرد، باید خشونت، نفرت و برترپنداری سفیدپوستان را رد کرد.

به باور تحلیلگران بســیاری برآمــدن دونالد ترامپ و رئیسجمهــوری او بــه سفیدپوســتان ملیگــرای آمریکایــی دل و جرئت داده اســت؛ هرچنــد دفاع از چنیــن ایدئولوژیهایــی نه امــری جدید اســت و نه بیســابقه. آنچه جدید اســت، در واقــع فراهمآمدن شــرایطی برای آنهاســت تا ایدئولوژی برتــری نژادی خــود را بــدون هیچگونــه نقابــی بیان و عیــان کنند. بــرای آنهــا بهدوشکشــیدن القابی ماننــد نئونازی و نژادپرست ننگین نیســت و حالا آنها احساس میکنند یک بار دیگر بخشــی از چشــمانداز سیاســی مســلط ایالات متحده هســتند. علاوه بر تساهل تاریخی نسبت به برتری ســفیدها در آمریکا، حساســیتها نسبت به ظهور ســفیدبرترپنداری هم اندک بوده اســت. ســال 2009 وزارت امنیت داخلی آمریکا گزارشــی تهیه کرد و در آن نســبت به تهدید برجسته تروریستی گروههای سفیدبرترپندار هشدار داد. این گزارش البته با انتقادهای شدیدی مواجه شد و این وزارتخانه در نهایت به خاطر فشارهای سیاســی گزارشش را پس گرفت و گروهی را که مشــغول تهیه این گزارش بودند، منحل کرد. حتی وقتی تهدیدهای ایدئولوژیک ســفیدبرترپندارها جذب انتخابات ریاســتجمهوری 2016 و کمپین ترامپ شد، هم بسیاری آن را با انواع و اقسام ترفندها رفع و رجوع کردند. بر پایه یکی از افســانههای آمریکایی نژادپرستی در گــذر زمان از بین میرود؛ اما واقعیت این اســت که نژادپرســتی با هنجارهای سیاسی مسلط همسان است و رویدادهای شارلوتزویل هم نشان میدهد نژادپرستی به شکل ابتدایی خود در حال شکلگیری و ظهور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.