آغاز سفر ۶ روزه «پنس» به آمریکای لاتین

Shargh - - جهان -

معاون رئیسجمهور آمریکا از روز گذشته سفر ششروزه خود را به کشــورهای آمریکای لاتین و مرکزی آغاز کرد. «مایک پنس» نخست به کلمبیا، همسایه غربی ونزوئلا، سپس به آرژانتین، شیلی و پاناما خواهد رفت.

یک مقام ارشــد دولت آمریکا بــه خبرنگاران گفته انتظار مــیرود ونزوئلا یکــی از موضوعات گفتوگوها با مقامهای این چند کشــور باشد. در روزهای گذشــته ترامپ شــخصا امکان استفاده از گزینــه نظامی علیه ونزوئلا را منتفی ندانســته بود. بااینحال این بیانیــه ترامپ با واکنش منفی کشــورهای منطقه از جمله کلمبیا همراه شد که هرگونــه «اقدام نظامی و اعمــال زور» را محکوم کردند. وزارت خارجه کلمبیا اعلام کرد: هر تلاشی برای حل بحران ونزوئلا، باید صلحآمیز و همراه با احترام به حاکمیت این کشور باشد.

ایــن مقام دولتــی تأکید کرده واشــنگتن «چه زبانــی و چــه عملــی» مخالف دولــت نیکلاس مادورو اســت و لازم اســت که دیگر کشــورهای منطقــه نیز در پیوند با ایــن موضوع، متحد عمل کنند. ســفر پنس به آمریکای مرکــزی و لاتین در حالی انجام میشــود که با وجود گذشت بیش از هفت ماه از آغاز ریاســتجمهوری ترامپ، هنوز تکلیــف برخی از پســتهای دیپلماتیــک آمریکا در کشــورهای آمریکای لاتیــن و آمریکای مرکزی مشــخص نشــده اســت. مایک پنــس در کلمبیا احتمــالا درباره تجــارت، ســرمایهگذاری و دیگر روابط بین این دو کشــور از جمله حمایت آمریکا از تلاشهای کلمبیا برای اجــرای توافق صلح با شورشیان فارک، صحبت و بر آن تأکید کند.

جزئیات طرح احتمالی آمریکا علیه کرهشمالی

نشریه نظامی «اَوِیشنیســت» Aviationist() از جزئیات طرح احتمالی آمریــکا برای اقدام نظامی علیــه کرهشــمالی و مراحــل آن پرده برداشــته و نوشــت «مرحله اول درگیری نظامی با پیونگیانگ آغاز شــده اســت». به گزارش ایرنــا، تارنمای این نشــریه نظامــی در آغاز گــزارش خــود دراینباره نوشــت: اگرچه بمبافکنهای بی-1 لنســر بخش اصلی رزمایشهــای آمریکا را در شــبهجزیره کره تشکیل دادهاند و از ششم آگوست ‪(16 2016‬ مرداد 1395( تا به حال از این بمبافکنها در پشــتیبانی از بمبارانهــای بیوقفــه عملیــات فرماندهــی اقیانوس آرام ایالات متحده آمریکا اســتفاده شده، اما در نخستین لحظات نبرد احتمالی با کرهشمالی جنگندههــای بی-25 و موشــکهای تــیالایام جایگزین این بمبافکنها خواهند شد. اویشنیست در ادامه گــزارش خود افزود: در واقــع اگر آمریکا تصمیم بگیرد از تاکتیک جنگ ســنتی برای حمله علیه پیونگیانگ استفاده کند، این جنگ با حملات هوایی و با پرتاب موشــکهای دریایی که از طریق کشــتیهای جنگی یا زیردریاییها شلیک میشوند، آغاز میشود و به دنبال آن بمبافکنهای راهبردی و جتهای جنگی وارد صحنه خواهند شد.

جنگ با کرهشمالی چهار مرحله خواهد داشت: مرحله اول شــامل چینش ابزارهای مــورد نیاز در مکانهــای مناســب و جمــعآوری اطلاعات لازم به منظــور هدفگیری دقیق اســت. این مرحله در درحالحاضر به دست واشنگتن در حال اجراست. ماهوارههــا و جتهای جاسوســی ماههاســت که کرهشــمالی را زیر نظر دارند و اگر واشــنگتن واقعا تصمیم بــه حمله بگیرد، این اقدامات جاسوســی تشدید خواهند شــد تا هدفها برای دقایق ابتدایی جنگ دقیقا شناســایی شــوند؛ بهویژه پس از آنکه کرهشــمالی خودروهای موشــکی تــیایال را در عرض کشــورش به حرکت درآورده است. احتمالا مرحله دوم شــامل رزمایــش نابودگرهایی خواهد بود کــه قابلیت پرتاب بیش از 90 موشــک دریایی تاماهــاک را دارند )ازآنجاکه ایــن جنگندهها حامل ترکیبی از موشــکهای تکاور و ضدهوایی هستند، نتیجــه آنکه در حقیقــت توان پرتــاب کمتر از 90 موشــک را دارند(. افزون بر ایــن، در این مرحله از زیردریاییها نیز میتوان برای پرتاب «تیالایام»ها استفاده کرد.

در مرحله ســوم بمبهای راهبردی از آمریکا و از گوام به ســمت اهداف خاصــی مانند پناهگاهها و تأسیســات زیرزمینــی در پیونگیانــگ شــلیک خواهند شــد. در گام بعد، تعداد محدودی جنگنده بی-2 و به دنبــال آنها چند بــی-1 و احتمالا چند بــی-52 نیــز وارد کار خواهنــد شــد. همچنین در مرحله چهــارم هواپیماهــای جنگنده بــا پرواز از پایگاههای زمینی یا ناوهای هواپیمابر، وارد صحنه خواهند شد تا موشکهای بالستیک متحرک و دیگر مهمات کرهشــمالی را هدف قرار دهند و از حمله تلافیجویانــه این کشــور جلوگیری کننــد، هرچند دســتیابی به این هدف چندان آســان نیســت؛ زیرا بســیاری از این مهمات و ســلاحها زیر زمین پنهان شده یا در نقاط مختلف پراکنده شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.