احداث بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در غرب موصل

Shargh - - جهان -

یــک منبع آگاه از آغاز فعالیت ارتش آمریکا برای ساخت بزرگترین پایگاه نظامی در غرب موصل برای کنترل مرزهای مشــترک عراق و ســوریه خبر داد. به گزارش ایســنا، شــیخ المزاحم الحویت، سخنگوی نیروهــای عشــایر در اســتان نینــوا، در گفتوگو با روزنامه فرامنطقهای الشرقالاوسط گفت: نیروهای آمریکایــی از حدود یک هفته قبل فعالیتهای خود را برای ســاخت بزرگترین پایگاه نظامی در اســتان نینوا، واقع در نزدیکی روستای کهریز، از توابع منطقه زمــار در غــرب رودخانه دجله آغــاز کردهاند و قرار اســت پس از آن چهار پایگاه نظامی دیگر در مناطق مختلف استان نینوا احداث شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.