آغاز تور آفریقایی سیسی

Shargh - - جهان -

علاء یوسف، سخنگوی رسمی ریاستجمهوری مصــر اعــلام کــرد کــه عبدالفتــاح سیســی، رئیسجمهوری این کشــور، در سفر دورهای خود به کشــورهای آفریقایی از جملــه تانزانیا، روآندا، گابن و چاد به بررســی راههــای تقویت همکاری دوجانبــه و چگونگــی مقابلــه بــا چالشهای مشــترکی که قاره آفریقا نیز با آن روبهرو اســت، خواهد پرداخــت. رئیسجمهــوری مصر در این ســفر به بررسی تحولات و مسائل منطقهای مهم و مشترک، بهویژه حفظ امنیت و صلح در این قاره خواهد پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.