ارتش عراق در انتظار چراغ سبز

Shargh - - جهان -

پس از آزادســازی موصل از چنــگال داعش، ارتش عراق اینبار منتظر چراغ سبز حیدر العبادی برای آغاز عملیات آزادســازی شهرســتان تلعفر از چنگال داعش اســت. عثمان الغانمی، رئیس ســتاد مشــترک ارتش عراق، ضمن تأکید بر اینکه نیروهــای عراق آمــاده آغاز عملیات آزادســازی شهرستان تلعفر هســتند، اعلام کرد، همه ابزارها و طرحهــای نظامی بــرای عملیات آینــده آماده است و نیروهای مشترک عراق در پایگاههای خود برای آمادگی برای آغاز عملیات آزادسازی تلعفر مستقر شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.