گسترش همکاریهای نظامی روسیه و جمهوريآذربایجان

Shargh - - جهان -

وزیر دفــاع جمهوريآذربایجان از علاقهمندی کشــورش برای توســعه همکاریهای نظامی با روســیه خبر داد. به گزارش ایســنا از وستی، ذاکر حســناف گفــت: همکاریهای نظامی مشــترک در بســیاری از جهــات از جملــه آموزشهــای نظامــی، فنی و خدمات فنی و مهندســی در حال انجام اســت. او افزود: شــمار زیادی از افســران جمهوريآذربایجــان در مدارس نظامی روســیه مشغول فراگیری علوم نظامی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.