زنان در روسیه خلبان نظامی میشوند

Shargh - - جهان -

آمــوزش دوره خلبانی نظامی بــرای متقاضیان زن در روســیه بــه اجرا درآمد. به گزارش ایســنا، به نقل از وســتی، ســرگئی شــایگو، وزیر دفاع روسیه، گفت: تعــداد زیادی از دختران مــا خواهان حضور در ارتش بهعنوان خلبان نظامی هســتند. ما صدها نامه درخواست دریافت کردیم و برای همین تصمیم گرفتیم امســال برای نخســتینبار آموزشگاه هوایی نظامی کراسنودار را برای پذیرش دختران خلبان در نظر بگیریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.