سقوط شهر «غورماچ» افغانستان به دست طالبان

Shargh - - جهان -

مقامات امنیتی ولایت فاریاب افغانســتان اعلام کردنــد کــه پــس از درگیری شــدید بیــن نیروهای امنیتی این کشــور و عناصر طالبان در شهر غورماچ ایــن ولایت، ســرانجام این شــهر به دســت طالبان ســقوط کرد. پیش از این نیز طالبان با حمله به شهر «کوهســتان» این ولایت، کنترل این شهر را به دست گرفته بود که با تلاش نیروهای امنیتی افغانســتان، کوهستان از طالبان پس گرفته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.