شك ترامپ به استراتژیست ارشدش

Shargh - - جهان -

رئیسجمهــوری آمریــکا گفتــه اســت کــه به استراتژیســت ارشــدش دربــاره دستداشــتن در افشاگریهای کاخ سفید مشکوک است. منابع مطلع گفتند که دونالد ترامپ بر این باور اســت که استیون بنن، استراتژیست ارشدش در افشای مربوط به اچ.آر. مکمستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، دست دارد. این شــک و تردید از سوی ترامپ میتواند شغل استیون بنن را در معرض خطر قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.