تظاهرات علیه نتانیاهو در اسرائیل

Shargh - - جهان -

حدود دوهزار اسرائیلی شامگاه شنبه در مقابل منــزل آفیخــای مندلبلیت، مشــاور قضائی رژیم صهیونیســتی و دادســتان کل اســرائیل، در شهر بیتاح تکفا در نزدیکی تلآویو تظاهرات و اعتراض خــود را بــه نحوه رســیدگی او به پرونده فســاد نتانیاهو اعلام کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.