اصول اخلاقی مترجم

Shargh - - ادبيات - آنتونی پیم ترجمه زهرا فلاحشاهرودی، فرزانه معمار نشر مرکز

بینافرهنگیبــودن بر پایــه چه چیزی اســت، تا چه میــزان میتواند فضای یک حرفه را مشــخص کنــد، چرا در بســیاری از نظریههــای ترجمــه بــه رسمیت شناخته نشده است و چطور میتواند اصول اخلاقــیای را بنا کند که هــم بتواند جامعیت خود را حفظ کند و هم در موقعیت ویژه هر مترجم به کار بســته شــود. به بیان دیگر، ما در پی اخلاقی هســتیم که بر مترجم متمرکز باشد، نه اخلاقی که ترجمهها را داوری کنــد .» پیــم در دیباچه کتاب دربــاره فصلهای شــشگانه «اصول اخلاقــی مترجــم» میگویــد که جز فصلهای ســوم و چهارم کتاب که با هم مرتبطند باقی فصلها را میتوان به صورت مســتقل هم مطالعه کرد. او مینویســد: «دو فصل نخست، که در یکــی نظریه شــلایرماخر واکاوی و در دیگری ماجرایــی از هرودوت نقل شده، به روش فلسفی مطرح شدهاند و شاید زیاد به مذاق ذهنهای عملگرا خوش نیاینــد. درمقابــل، فصلهای پایانی، که یکی از آنها اصل همکاری را واکاوی میکنــد، بیشــتر کاربــردی هستند و احتمال دارد فلاسفه آنها را نپســندند. هرکس میتواند بنا به میل شــخصی این فصلها را مطالعه کند. با توجه به نمایه مفاهیم اساســی که در انتهای کتاب ارائه شده است، خطر سردرگمشدن هیچکس وجود ندارد». او همچنین در سرآغاز فصل اول کتاب مینویســد : «اصول اخلاقــی مترجم، به مثابه گفتمانی کــه برای مترجم و به دست او ســاخته میشود، جایگاه اصلــی خود را باید نــزد مترجم بیابد، نــه در برخی متنها که ترجمه نامیده میشــوند. اخلاق مترجم لزوما همان اخلاق ترجمه نیست ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.