مسئولیت مترجم

Shargh - - ادبيات -

«اصــول اخلاقی مترجــم» کتابی اســت از آنتونــی پیم که بــا ترجمه زهرا فلاحشــاهرودی و فرزانه معمار در نشــر مرکز منتشــر شــده اســت. چنانکه در توضیح پشت جلد ترجمه فارســی این کتاب آمــده، آنتونی پیم در «اصــول اخلاقــی مترجم» مفهوم بینافرهنگیبــودن را در مورد ترجمه مدنظر داشــته و معتقد اســت که در بحث از ترجمه بهتر اســت شــخص مترجــم و اینکــه یک ترجمــه چرا و برای چه کســی انجام میشود، بر نقد ترجمهها اولویت داشــته باشد. پیم بر نقش مترجم بهعنــوان ارتباطدهنده فرهنگهــا و تســهیلکننده همکاری بینافرهنگــی تأکید دارد و مســئولیت مترجــم و علیــت عمــل ترجمــه از موضوعاتی است که در کتاب خود به آنها پرداخته است. کتاب شامل شش فصل اســت با عنوانهای «دورگهها یا فرزنــدان نامشــروع؟»، «قاصدان»، «مســئولیت»، «علیــت»، «همکاری» و «اصولــی بــرای اخــلاق مترجم». آنتونــی پیم در بخشــی از مقدمه این کتاب درباره رویکــرد خود به موضوع ترجمــه و مترجم مینویســد: «روش ما بیشتر بر پایه ایجاد مجتمعی است از ایدههــا، باورهــا و ارزشها پیرامون بینافرهنگیبودن که هم ســازندهاند و هم از یک شیوه تفکر برگرفته شدهاند. جــدا از این پیشفرض که یک مترجم خوب یا بد است، یک مترجم شفاهی خائن اســت یا دروغگویی زیانبخش، متعلق به یک فرهنگ است یا مزدوری بیوطــن، ما به فراخــور هر وضعیت خاص پرسشهایی را مطرح میکنیم. تــلاش میکنیم عناصر ضــروری این روند را با بازخوانی نظریه شــلایرماخر به دســت آوریم که از دید ما همهچیز در آن در جهت حذف امر بینافرهنگی اســت. ســپس حکایتــی از هرودوت را واکاوی میکنیــم که با رمانتیســم آلمانی تفســیر شده است )منظورمان تفسیر برمان نیســت!( تا چالش مهم تاریخ بینافرهنگی را بررســی کنیم. با نگاه به این مبنا، از خود میپرسیم که

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.