همجواری با دیگری

Shargh - - ادبيات -

شــرق:

ســیر رمان عربی موضوعی اســت که حمدی ســکوت، ناقد و متخصص ادبیات معاصر عرب، در کتابِ «رمان عربی » آن را مورد بررسی قرار داده اســت. این کتاب، درآمدی تحلیلی- انتقــادی بر رمان عربی و نوعی کتابشناســی رمان عربی اســت که آثار ادبی را در گسترهای وسیع مورد تحقیق و تدقیق قرار میدهد. در نشســتی که بهمناســبت انتشــار این کتاب، روز سهشــنبه، هفدهم مرداد در شــهرکتاب برپا شــد، عظیم طهماسبی، مترجم «رمان عربی» یکي از خصایص این کتاب را گستردگی اطلاعات آن در باب رمان عربی در حجمی اندک دانست . «نویسنده تلاش کرده بهصورت مختصر به مهمتریــن رمانهای جهان عرب بپردازد. این کتاب مقدمــهای انتقادی بر پنج جلد بعدی پژوهش اوســت.» بهگفته طهماسبی حمدی سکوت کتاب دیگری نیز در حوزه مطالعه رمان عربی دارد با نام «رمان عربی و رویکردهای اصلی آن از ۱۹۱۳ تا ۱۹۵۲ ». «کتاب ســکوت نظر بسیاری از منتقدان صاحبنام در عرصه رمان ادبیات عربی ازجمله راجر آلن را جلب کرد. آلن دیباچهای نیز بر ترجمه فارســی این کتاب نوشته که در ابتدای کتاب چاپ شده است.» در این کتاب نویسنده، ابتدا رمان مصری را بررسی میکند و سپس بهترتیب به مطالعه رمان در سایر کشورهای عربی میپردازد و در پایان درباره رمان در کشورهای شمال آفریقا بحث میکند. نویســنده رمانهای مهمی را که به عربی نوشــته شدهاند بررســی میکند و به آثاری که رماننویســان عرب به زبانهایی مثل فرانسوی نوشــتهاند، نمیپردازد. او همچنین به بررسی آثار مهم و شناختهشــده میپردازد و آثار کماهمیت را معرفی نمیکند. طهماسبی گفت که «این کتاب اولین اثری است که درباره رمان عربی در ایران منتشر میشود. متأسفانه ما گام اولمان را در شناخت رمان عربی دیر برمیداریم و جا دارد در این حوزه کار کنیم.» بهرام پروینگنابادی، دیگر سخنران این نشســت نیز «رمان عربی» را از بهترین آثار درباره رمان عربی دانســت و با اشــاره به شــناخت اندک ما از رمان عربی گفت: «نویسنده در اثر وارد پیشــینه نمیشود و از حکایت و مقامه و داستانهای عامیانه درمیگذرد و رمان عربی را ژانــری جدید تلقی میکند. رمان، نوع ادبی دنیای جدید است و به همین دلیل با درکی که حمدی سکوت از این مسئله دارد، وارد بحث مقامهنویسی و داستانهای سوررئال صوفیانه نمیشود. سکوت با هوشیاری وارد جریان رمان نو میشود و از مصر، سرزمین داستاننویسی عربها، کار معرفی را شروع میکند. شیوه کارش هم بسیار دقیق است. او در مقدمهای دوصفحهای، جریان رماننویسی عربی را میگوید و به هر ســرزمین که میپردازد، چند نویسنده و رمان شاخص را معرفی و در سه چهار سطر نقد میکند. دست به تقسیمبندی دیگری هم میزند که بسیار درست و مؤثر اســت. نویسنده داستان معاصر عرب را به پیش و پس از نجیب محفوظ تقسیم میکند. محفوظ تنها داستاننویس عرب است که توانست در تمام حوزهها، فرمها و تکنیکهاي داستاننویسی اثر بنویسد و موفق باشد.» رحیم فروغی، مترجم از دلیل تاکید حمدی سکوت بر نسل نویسندگان دهه شصت میلادی مصر گفت : «سکوت معتقد است در دهه شصت رمان عربی روی ســطح بالاتری میایستد. اگر نسل پیشگامان را در نظر بگیریم، نســل نجیب محفوظ را پله دوم فرض کنیم، نسل بعدی و پله ســوم، نسل نویسندگان دهه شــصت است. وقتی نسل نویسندگان دهه شصت را توضیح میدهد، میگوید بارقههای این نسل در آثار نجیب محفوظ وجود دارد. در دهه شــصت رمان رئالیسم اجتماعی یا رئالیسم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.