پسرخاله یک میلیارد تومان کلاهبرداری کرد

Shargh - - حوادث -

شرق: مردی که با جعل ســند، زمینهای مردم را به دیگران میفروخت، به پســرخالهاش هم رحم نکرد و با ســند جعلی به او زمین فروخت. به گزارش خبرنگار ما، خرداد امســال فردی با مراجعه به دادســرای ناحیه هفتم تهران و طرح شــکایت بــا موضوع «کلاهبــرداری» عنوان کرد که یکــی از بســتگانش به بهانه فروش زمین در اســتان مازنــدران اقدام به کلاهبــرداری 600 میلیــون تومانی از او کرده اســت. با تشــکیل پرونده مقدماتــی با موضوع «کلاهبرداری» و به دســتور بازپرس شــعبه ســوم دادســرای ناحیه هفت تهران، پرونده در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهــران بزرگ قرار گرفــت. مالباخته با حضور در پایگاه ســوم آگاهی در اظهاراتــش به کارآگاهان گفت: از چندی پیش، به دنبال خرید یک قطعه زمین ویلایی در شمال کشور بودم به همین علت موضوع را با تعدادی از دوســتان و بســتگان خود که فکر میکردم در این زمینه فعالیت دارند در میان گذاشــته تا اینکه پســرخالهام به نام مسعود 44ساله مدعی شد یک قطعه زمین در اســتان مازندران به متراژ 600 متر در اختیار دارد که حاضر به فروش آن به مبلغ 600 میلیون تومان اســت. پــس از رؤیت مدارک و اســناد مالکیت زمین و نهایتا توافق اولیه بر ســر قیمت زمین، در چندین مرحلــه مبلغ 600 میلیون تومان به پســرخالهام پرداخت کرده و نهایتا با انتقال اســناد مالکیت زمین، به ظاهر مالک یک قطعه زمین 600 متری در ساحل دریای خزر در استان مازندران شدم. مالباخته در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: مدتی از معامله زمین با پســرخاله نگذشــته بود که به قصد بازدید زمین به اســتان مازندران رفتــم. قطعه زمین مورد نظر را پیــدا کردم، داخل زمین ایســتاده بودم که یکی از اهالــی به من مراجعه و درباره علت حضورم در آنجا ســؤال کرد و من نیز در پاســخ به سؤالات این شــخص خود را مالک زمین معرفی کردم؛ هنــوز دقایقی از رفتن این شخص نگذشــته بود که فرد دیگری در محل زمین حاضر شد و در کمال تعجب با ارائه اسناد مالکیت خودش را مالک حقیقی زمین معرفی کرد. بلافاصله با گوشــی تلفن همراه پســرخالهام تماس گرفته و موضوع را با وی در میان گذاشــتم؛ ناگهان پسرخالهام با اطلاع از حضور من در شمال، مکالمه تلفنی را قطع و در ادامه گوشــی تلفن همراهش را نیز خاموش کــرد. مالباخته در ادامه عنوان کرد: با بررســی اســناد مالکیت زمین هر دو نفرمــان اطمینــان پیدا کردیم که اســناد مالکیت مــن ارزش حقوقی نداشــته و در واقع اســناد مالکیت ارائهشده از سوی پسرخالهام جعلی و فاقد هرگونه اعتبار حقوقی و قانونی است. بلافاصله به تهران و به منزل پســرخالهام در محدوده خیابان اطلسی مراجعه کرده و در کمال تعجب متوجه شدم که مسعود در کمتر از 24 ساعت از محل سکونتش به مکانی دیگر رفته و هیچکدام از بســتگان نیز از این موضــوع اطلاع ندارند. دیگر اطمینان پیدا کرم که پســرخاله خودم با سوءاســتفاده از رابطه فامیلی و اعتمــادم، کلاهبرداری 600 میلیون تومانی از مــن کرده که با مراجعه به دادسرا از وی طرح شــکایت کردم. با اقدامات پلیســی کارآگاهان پایگاه سوم آگاهی موفق به شناســایی مخفیگاه پسر خاله کلاهبردار در خیابان شــریعتی، بالاتر از بزرگراه شهید صدر شدند و با اطمینان از حضور وی در مخفیگاهش او را دســتگیر کردند. در بازرســی از مخفیگاه متهم، صدها قطعه اسکناس صد دلاری جعلی، چند فقره شناسنامه سفید و مجعول، امهار منتسب به چند شرکت عمرانی، اســناد مالکیت و مبایعهنامههای سفید )خام( و...، کشف، توقیف و به پایگاه سوم پلیس آگاهی منتقل شد. مســعود که چارهای جز اعتراف و بیان حقیقت نداشت، در همان مراحل اولیه تحقیقات صراحتا به کلاهبرداری 600 میلیون تومانی از پسرخالهاش اعتراف کرد. در ادامه و با بررسی اسناد و مدارک بهدستآمده از مخفیگاه مســعود، کارآگاهان موفق به شناسایی دو مالباخته دیگر شدند که متهم پرونده دقیقا به همین شیوه و شگرد اقدام به فروش زمین متعلق به افراد غیر بــه دو نفر و در واقع کلاهبرداری به ارزش تقریبی 400 میلیون تومان کرده بود. این دو مالباخته پس از حضور در پایگاه ســوم پلیس آگاهی و مواجهه حضوری با متهم، بلافاصله مســعود. س. را شناســایی کردند و متهم نیز به ناچار به کلاهبرداری از این دو نفر اعتراف کرد.

ســرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی، رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهــران بزرگ، بــا اعلام این خبــر گفت: با صــدور قرار قانونی از ســوی بازپرس محترم پرونده، متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناســایی دیگــر جرائم ارتکابی در اختیار پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در سیدخندان، خیابان خرمشهر، میدان نیلوفر قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.