پنج قاره

Shargh - - حوادث -

سیل در نپال دهها کشته برجا گذاشت رویترز:

در پی جاریشدن سیل و وقوع رانش زمین در نپال، بیش از 30 نفر جان خود را از دســت دادند. بنابر اعلام مقامات داخلی نپال، بارشهای سهمگین در نپال موجب وقوع رانش زمین و ســیلاب شــد به طوری که در مدت 24 ســاعت بیــش از 30 نفر جان باختند. همچنین، مقامات داخلی نپال اظهار کردند: تاکنــون ناپدیدشــدن 10 نفر گزارش شــده و احتمال دارد تعداد قربانیان ایــن حادثه طبیعی افزایش پیدا کند، زیرا بخشهای وسیعی از مناطق حادثهدیده زیر آب اســت. علاوه بر این، تیمهای امداد و نجات برای کمک به افرادی که در پشــتبامها و مناطق مرتفع گیر افتادهاند، به محل اعزام شدهاند. سخنگوی وزارت کشور نپال گفت: فوت بیش از 30 نفر تأیید شده است، اما درحالحاضر تمرکز بر نجات حادثهدیدگان است.

تنبیهپزشکانسلفیبگیردرمصر ژاپنتودی:

وزارت بهداشت مصر شش پزشک را که در مقابل قطار حادثهدیده اقدام به گرفتن عکس سلفی کرده بودند، جریمه کرد. به دنبال انتشار تصاویر سلفی، شش پزشک در محل حادثه برخورد دو قطار در مصر در فضای مجازی اعتراضاتی به انجام این کار صورت گرفت و در پی آن وزارت بهداشــت این کشور بهعنــوان اقدامی تنبیهی این پزشــکان را به مناطق دورافتاده مصر اعزام کرد. در حادثه برخورد دو قطار کــه روز جمعه در اســکندریه مصر اتفــاق افتاد و از جمله حوادث مرگبار در این کشــور آفریقای شمالی به حساب میآید، 41 نفر جان خود را از دست دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.