گزارش محرمانه پزشکی قانونی در رابطه با فوت بنیتا به دادگاه

Shargh - - حوادث -

مهر:

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از ارسال گزارش محرمانه پزشکی قانونی در رابطه با فوت بنیتا به دادگاه خبر داد. مســعود قادیپاشــا در گفتوگو بــا خبرنگار مهر درخصوص جزئیات نظریه پزشــکی قانونی در رابطه با علت فوت بنیتای هشتماهه گفت: گزارش پزشکی قانونی در رابطه با علت فوت بنیتای هشــتماهه آماده و به قاضی پرونده ارسال شد. وی افزود: رویه قضائی این گزارش محرمانه اســت و تنها قاضی پرونده مجاز به بیان آن است. مدیرکل پزشکی قانونی اســتان تهران تصریح کرد: آزمایشات مختلف انجام و گزارش بر حســب نتیجه آزمایشــات تهیه و ارسال شده است. پرونده فوت بنیتای هشتماهه به شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران و برای قاضی محمدیکشکولی ارســال شده است که احتمالا بعد از ارسال نظریه پزشکی قانونی، تعیین وقت میشود. 29 تیر امســال بود کــه خبر ربودهشــدن دختربچه هشــتماههای در شــبکههای اجتماعی منتشر شد؛ ماجرا از این قــرار بود که پدر بنیتا بــرای بازکردن درِ پارکینگ از خودرو پیاده میشــود تــا خودرو را داخل پارکینــگ ببرد اما در همین حیــن، دو عابرپیادهای که در حال گذر از آن خیابان بودند، با مشــاهده خودروی روشن، پشت فرمان مینشــینند و خودرو و بچه را با هم به ســرقت میبرند. جستوجوها برای یافتن این کودک هشتماهه چند روز ادامه داشت تا اینکه پس از شش روز و با وجود تمام تلاشها، جسد دختربچه در خــودروی بهســرقترفته در یکــی از خیابانهای پاکدشت ورامین پیدا میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.