دستگیری باند اخلال در نظم

Shargh - - حوادث -

میــزان:

فرمانــده انتظامی اســتان کرمانشــاه از دســتگیری باند چهارنفره تیراندازی و اخلال در نظم عمومی خبر داد. ســردار منوچهــر اماناللهی اظهار کرد: به دنبال وقوع چندیــن فقره تیراندازی منجر به جرح و تخریب اموال عمومی و خصوصی و نیز ایجاد رعب و وحشت در سطح شــهر کرمانشاه، دستگیری عاملان تیراندازی به صورت جدی در دستور کار پلیس اطلاعــات و امنیت عمومی اســتان قــرار گرفت. وی افزود: عوامل انتظامی این اداره با اقدامات اطلاعاتی خود، در 48 ساعت موفق شــدند یک باند چهارنفره اخلال در نظم را در یکی از محلات حاشــیهای شــهر کرمانشاه شناســایی کنند و تحت تعقیب قرار دهند. این مقام ارشــد انتظامی ادامه داد: پس از ساعتها مراقبت، چندین مخفیگاه اعضای این باند شناســایی شد و محل بازرســی قرار گرفت؛ اما متهمان پیش از حضور پلیس، با یک دســتگاه پژوپارس متواری شده بودند. سردار اماناللهی تصریح کرد: اعضای این باند در محور کرمانشــاه - کنگاور رؤیت و در یک عملیات تعقیب و گریز دستگیر شدند. از متهمان چندین قبضه سلاح ســرد و افشانه دفاع شــخصی نیز کشف شد. او با اشــاره به اینکه متهمان در بازجوییهای پلیس اطلاعــات و امنیت عمومی، به پنج فقــره تیراندازی منجر به جرح و خســارت در سطح شــهر کرمانشاه اعتراف کردهاند، گفت: یک قبضه اسلحه کلاشنیکف بــه همراه 30 عدد فشــنگ در این زمینــه از متهمان کشف شده است. فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: رســیدگی به پرونــده )ی. پ(، )ف. ه(، )ح.م( و )ش. ر(که دارای ســوابق متعدد شــرارت هســتند، کماکان ادامه دارد و پس از تکمیل پرونده، به مراجع قضائی تحویل داده خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.