قتل با اسلحه برنو در خاش

Shargh - - حوادث -

میــزان:

فرمانده انتظامــی شهرســتان خاش از شناسایی و دستگیری قاتل در کمتر از دو ساعت پس از قتــل، در عملیــات ضربتی کارآگاهــان پلیس خبر داد. ســرهنگ احمد ثمرهحسینی گفت: روز پنجشنبه در پــی وصول خبری مبنی بر قتل مردی 40ســاله با شــلیک گلوله در یکی از محلههای شهرستان خاش، شناســایی و دستگیری قاتل به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت. وی افزود: کارآگاهان پلیس پس از انجام کار اطلاعاتی و با اقدامات پلیسی، هویت متهم فراری را شناسایی کردند و او را تحت نظر و مراقبت قرار دادند. سرهنگ ثمرهحسینی ادامه داد: مأموران پلیس با هماهنگی مقام قضائی، این متهم را در یک عملیات ضربتــی و غافلگیرانه در کمتر از یک ساعت در مخفیگاهش دستگیر کردند که در بازرسی از این مکان، یک قبضه اســلحه برنو از او کشف شد. فرمانده انتظامی شهرســتان خاش در پایان با اشــاره به اینکه قاتل پس از روبهروشــدن با ادله و مستندات پلیســی، به بزه ارتکابــی خود اعتــراف و عنوان کرد مقتول دوســت من اســت و گلوله به صورت سهوی بــه او برخورد کرد، خاطرنشــان کــرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای بررسی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.