کشف 50 قبضه اسلحه وینچستر از تریلر حمل سوخت

Shargh - - حوادث -

فارس:

دادســتان عمومــی و انقلاب کرمانشــاه گفت: یــک تریلر حمل ســوخت که رانندگــی آن را یــک تبعه عراقی بر عهده داشــت و حامل 50 قبضه اســلحه شــکاری غیرمجاز مدل وینچستر بود، کشف و ضبط شد. محمدحســین صادقی از کشف و ضبط 50 قبضه اسلحه شــکاری از تبعه یکی از کشورهای همســایه خبر داد و اظهار کرد: در هفته گذشــته، در حوزه قضائی شهرســتان اسلامآبادغرب، یک تریلر به رانندگی شخصی به هویت مشخص که تبعه یکی از کشورهای همسایه است، بازرسی میشود. دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه ادامه داد: این تریلر حاوی ســوخت مازوت بوده کــه راننده 50 قبضه اســلحه شکاری غیرمجاز مدل وینچستر را به صورتی ماهرانه در خودرو جاســازی کرده بود. وی گفت: این فرد پس از ورود بــه کشــور و تحویل محموله ســوخت، این اسلحهها را در یکی از بندرهای جنوبی از تانکر خارج و به قســمت کابین منتقل میکنــد. این مقام قضائی تصریح کــرد: این متهــم با بارگیری ســوخت بنزین، برای تحویل اســلحهها عازم اسلامآبادغرب میشود که از ســوی نیروی انتظامی توقیف و پس از بازرسی، اسلحههای یادشده کشف میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.