ضربوشتم تکنیسین اورژانس 115

Shargh - - حوادث -

ایسنا:

مسئول روابطعمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهــای پزشــکی چهارمحالوبختیــاری گفت: تکنیســینهای اورژانس 115 که برای درمان یک بیمار در شهر جونقان از توابع شهرستان فارسان اعزام شده بودنــد، مورد حمله همراه بیمار قرار گرفتند. محســن ابراهیمــی با اعــلام این خبــر، اظهار کــرد: نیروهای اورژانــس، پــس از اعلام مرکــز پیام اورژانــس 115، بهســرعت به محل اعزام شدند. او افزود: در میانه راه، همراه بیمار با خودروی شخصی آمبولانس را متوقف کرده و با اســتفاده از چماق به تکنیسینهای اورژانس 115 حملهور شده و آنها را مورد ضربوشتم قرار داده اســت. ابراهیمی گفت: به دنبال وقوع این حادثه، بدن یکی از تکنیسینهای اورژانس از چند ناحیه دچار آسیب شد. وی با اشاره به اینکه تأخیر در رسیدن به بالین بیمار به هیچ عنوان متوجه پرســنل نیست، خاطرنشان کرد: زمان اعلام مأموریت از سوی مرکز پیام اورژانس 115 در کشور تا حرکت آمبولانس به سمت محل حادثه، بیش از 90 ثانیه طول نخواهد کشید و مابقی زمان تا رسیدن به محل حادثه، مربوط به مسافت و وضعیت ترافیک اســت. ابراهیمی با اشــاره به ماهیت و رسالت کاری اورژانس، گفت: اینگونه خشــونتها موجب دلسردی تکنیسینهای اورژانس خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.