مسمومیت 475 نفر بر اثر نشت گاز

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی دزفول گفت: تعداد دقیق افراد مسمومشــده بر اثر نشت گاز کلر در حادثه شنبهشب در این شهر، 475 نفر بودهاند که اغلب دچار مشکل تنفسی و مســمومیت ناشی از استنشاق گاز کلر شدهاند. یوسف پریدار اظهار کرد: 320 نفر از این افراد مصدوم، در بیمارستانهای دزفول تحت درمان قرار گرفته و مابقی افرادی هســتند که در سایر مراکز درمانی این شهرستان مداوا شدند. وی افزود: این آمار بر اســاس تعداد افراد مراجعهکننده به بیمارستانها، درمانگاهها و سایر مراکز درمانی سطح شهر دزفول از شنبهشــب تا صبح روز یکشنبه جمعآوری شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول اظهار کرد: بیشتر این افراد مشــکل جزئی تنفســی داشتند که در همان دقایق اولیه مراجعه به بیمارستانها و مراکز درمانی، تحت درمــان قرار گرفته و مرخص شــدند. او گفت: کمتــر از 10 درصد این افراد، حــدود 40 نفر، همچنان در بیمارستان دزفول تحت مداوا هستند که این افراد تا ساعاتی دیگر مرخص میشوند. پریدار همچنین درباره مرگ مردی 50ســاله در دزفول نیــز گفت: اظهارنظر درباره علت دقیق مرگ این فرد، نیازمند کالبدشــکافی اســت و نمیتوان بدون بررسی پزشکی، استنشاق گاز کلر را علت مرگ او اعلام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.