کشف بیش از 300 کیلوگرم تریاک از تانکر حمل سوخت

Shargh - - حوادث -

میزان:

جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد از کشــف 363 کیلوگرم تریاک از یک دســتگاه تریلی حمل گاز مایع در مشــهد خبــر داد. وی ادامه داد: در پی رصد اطلاعاتی نیروهــای زبده اداره عملیات ویژه ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسانرضوی، اخباری به دســت آمد که نشــان میداد افرادی قصد دارند یک محموله مواد مخدر را به وســیله یک دستگاه تریلی تانکر حمل گاز مایع وارد مشــهد کننــد. وی افزود: با بهدســتآمدن این اطلاعات، مأموران وارد عمل شده و خودروی مدنظر را در یکی از مبادی ورودی مشــهد شناســایی و توقیف کردند. خدابخشــی ادامه داد: در این مأموریت، مأموران اداره عملیات ویژه ستاد مبارزه با مواد مخدر خراســانرضوی در بازرسی از تانکر گاز مایع این تریلــی، مقدار 363 کیلو تریاک را که به طرز ماهرانهای در قسمت تانکر جاسازی شده بود، کشف و راننده و همدست او را دستگیر کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.