رو ي این صحگنفهت آودسعیمهدادربارهي جبشزنرحافگظي ایستادهاند

Shargh - - هنر -

بهناز شیربانی: جشن حافظ امســال در غیاب علی معلم برگزار شــد، میهمانان این جشن سینماگرانی بودند که بسیاری از آنها در صحبتهایشان از غیبت مردی صحبت کردند که ســالها این جشن مستقل را هدایت کرد و به مقصد رســاند. بهانه گفتوگو با سعید راد نیز برگزاری دوباره این جشن و اشارههای بازیگران جوان ازجمله نوید محمــدزاده به جایگاه حرفهای بازیگرانی بود که از روزگارانی در این عرصه فعالیت کردند و الگویی برای نســل جــوان بودند. در ادامه شــما را به خواندن ایــن گفتوگو دعوت میکنیم.

در سال جاری جشن حافظ بدون حضور علی معلم برگزار شد و در غیاب او جشن حالوهوای عجیبی داشت. شما از ســالهای رفاقت با علی معلم صحبت کردید، جشن امســال از نظر شما چطور بود؟

تصور میکنم در جشن حافظ که امسال در غیاب علــی معلم برگزار شــد، صداقــت، لیاقت و اخلاق حرفهای سینما و رفاقت ایرانی ثابت شد. علی معلم اســتاد همۀ ما بود و سالها با او رفاقت کردیم. قبل از اینکه جشــن برگزار شود، دلشوره داشتم که جشن در غیــاب این عزیز چطــور برگزار خواهد شــد؟ اما خوشبختانه آنقدر اهالی سینما گرم و صمیمی رفتار کردند و آنقدر جای خالی آقای معلم را باشــکوه پر کردند که بشخصه حس نکردم که علی عزیز امسال حضور ندارد. نکتهای که نظرم را جلب کرد، این بود که چقدر تواضع و فروتنی در خانم معماریان و امید عزیــز دیدم و چقدر جالب حسشــان را بیان کردند که هنوز بعد از این ســفر همیشگی آقای معلم گرم هســتیم و هنوز به روی خودمــان نمیآوریم. علی معلم غیر از ســردبیری و برگزاری جشن خصوصی حافــظ، منتقد و کارگردانی، جســور و باســواد بود. سینما را خوب میشناخت و حق بدهید که در غیاب او حس کنم که سینمای ایران وزنه بزرگی را از دست داد. علــی معلم آرزوهای بزرگی داشــت که اتفاقا دســتیافتنی بود. آقای مهــران مدیری عزیز اجرای جشــن را برعهده داشت و باشکوه جشن را اجرا کرد و مثل آقای معلم باشــکوه بود. طبعا واژه پدیده را بهراحتی برای هر شــخصی اســتفاده نمیکنم؛ اما آقای مدیری هم مثل آقای علی معلم پدیده اســت. اتفاقا نخســتین تجربه ســینمایی مهــران مدیری را دیدم و تحســینش کردم. بههرحال در هر شــاخه و رشتهای )مثل ورزش، سیاســت( پدیدههایی وجود دارند که هر 50 ســال یکبار میتواند تکرار شــود و قطعا مهران مدیری یکی از آنهاســت و خوشحالم که جایزه او را اهدا کردم.

بههرحــال جشــن حافظ بهعنوان جشــنی مستقل و خصوصی همیشــه جایگاهش را حفظ کرده اســت. فکر میکنید در غیــاب علی معلم چطور میتوان به این جشن نگاه کرد؟

مثل همیشــه جشن حافظ مســتقل برگزار شده اســت و در تمام این ســالها با تمام ســختیهایی که برای برگزارکنندگانش داشــته، به بهترین شــکل ممکن برگزار شــد. حقیقت این اســت که در جشن امسال نمیدانســتم باید به چه کسی خستهنباشید بگویم؟ در جشن امسال لیاقتها و زحماتی که برای برگزارکنندگان این جشــن کشیده شده بود، مشخص بود. جای اســتاد علــی معلم عزیز همیشــه خالی اســت. خودش این جشن را پایهریزی کرد و به اینجا رساند و ارث خوبی برای خانواده بزرگوارش به جای گذاشت و این میراث بهدرستی مدیریت شد. هیجان جشــن امســال درســت مثل روزهایی بود که علی معلم حضور داشت و انشاءالله این جشن ادامهدار خواهد شد. قطعا منتظر جشن بعدی خواهم بود.

نوید محمــدزاده بعد از دریافــت جایزه، در صحبتهایش از نســلی صحبت کرد که سینما را از آنها آموخته اســت و در میان اشــارههایی که داشت، به شــما و فیلمهایی که کلاس بازیگری بوده، اشــاره کرد. نگاه شما به نسل بازیگرانی که اتفاقا در جشن حافظ درخشیدند، چیست؟

بسیاری در این ســالها من را قضاوت کردند که نظر خوبی درباره بازیگرانی که وارد سینما میشوند، ندارم! این بیانصافی است. هنوز هم هجوم بازیگران به سینما را نقد میکنم و حرف من این است که مگر سینمای ایران به چه مقدار بازیگر نیاز دارد؟ کسانی مثل شهاب حسینی، نوید محمدزاده، حامد بهداد یا محمدرضا فروتن آنقدر خوب هستند و از خودشان و هنرشان مراقبت کردند که ثمره کارشان را میبینند و به محبوبیت خوبی هم رســیدهاند. این جایگاهی که کســب کردند، شوخی نیست. ممکن است که به چند کار شهاب حسینی نقد داشته باشم، آن هم نقد و نه نفی. من بازیای از شــهاب در فیلم سوپراستار دیدم که همیشه تحســینش میکنم. این بازیهای آقای حســینی و جنم خــودش او را به این درجه از بازیگری رســانده اســت. یا اینکه ســه فیلم از نوید محمدزاده دیــدم که حیرت کردم از توانایی بالای او در ایفای نقشهای سخت و دشوار. اما از این دست بازیها در ســینما از بازیگران خوبمــان کم نداریم. ولی به دلیل مواظبتنکردن از خودشان دیگر تکرار نمیشــود و بعد از مدتها فراموش میشــود. من از زمانی که به ایران برگشــتهام نزدیک به 17 سال، 10 تا از بازیگرهای شاخص آن دوره که آمدم، الان اصلا وجود ندارند و این همان چیزی است که من میگویم عدم مواظبت که باعث میشــود دیگر بازیهای خوب تکرار نشود.

برگردیــم بــه پرســش شــما و ادای دِیــن نوید محمدزاده به بازیگران دهههای پیشــین ســینمای ایران که بیانگر این نکته اســت کــه او ایفاگر نقش های ســخت و دشوار است مثل شهاب حسینی و ما متأســفانه از این جنس بازیگری را با آنکه بازیگران زیادی وارد شدهاند، دیگر نمیبینیم. من فکر میکنم بازیگــری در این حد حتمــا اخلاق حرفهــای دارد و مانــدن در این حرفه را خوب بلد اســت. صحنهای که او روی آن ایســتاد و حــرف زد، احترام دارد و روی این صحنه تابهحال آدمهای بزرگی ایستادهاند. همچنین یکی از کســانی که اینجا دوست دارم به او اشــاره کنم هومن سیدی اســت که چند بازی خوب هم از او دیدهام.

آقای راد! از کار بعدی چه خبر؟

صحبتهایــی با آقای کیمیایی بــرای حضور در فیلم بعدیشان داشــتهام و پیشتولیدش مهر آغاز میشــود. خوشحالم که بعد از دو کار بزرگشان- سفر ســنگ و خط قرمز- در خدمت استاد کیمیایی باشم. بســیاری از کارگردانهای ما ازجمله آقایان تقوایی، مهرجویی یا کیمیایی حق بزرگی به گردن ســینمای ایــران دارند و هنوز هم وقتی اسمشــان میآید، یک سالن به احترامشان میایستند و کف میزنند. قطعا در کارنامه هنری من هم فیلمهایی هستند که نمره قبولی نمیگیرند؛ اما بدون تردید تعدادی از آنها در تاریخ ســینمای ایران جای دارند و افتخار میکنم در آنها ایفای نقش کردهام.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.