مستند چینی، یوزپلنگ طلایی را به خانه برد

Shargh - - هنر -

برنــدگان هفتادمین جشــنواره بینالمللی فیلم لوکارنو در سوئیس، شنبهشب در میدان پیاتزا گرانده در شهر لوکارنو معرفی شدند و هیئت داوران بخش مسابقه بینالملل به ریاست اولیویه آسایاس، جایزه یوزپلنگ طلایی را به وانگ بینگ، مستندســاز چینی، برای تازهترین فیلمش، «خانم فانگ» ‪)Mrs. Fang(‬ اعطا کرد. از وانگ بهعنوان چهره پیشرو این روزهای جنبش فیلم مســتند خارج از چین یاد میشــود. به گزارش هنرآنلاین ، «خانم فانگ » پرترهای تأملبرانگیز از مرگ است که در 10 روز آخر زندگی یک زن کشاورز ســالخورده مبتلا به آلزایمر در بخشی فقیرنشین در چین، فیلمبرداری شــده اســت. وانگ سال پیش در جشــنواره ونیز برای فیلم «پول تلــخ» برنده جایزه بهتریــن فیلمنامه بخش افقها شــد. جایــزه ویژه داوران جشــنواره لوکارنو که درواقــع دومین جایزه اصلی این رویداد ســینمایی اســت، به درام ترسناک «رفتار خــوب» ‪Good Manners(‬ ،) بــه کارگردانی خولیانا روخاس و مارکو دوترا برزیلی رسید. اف.جی. اوسانگبرایفیلم«9انگشتی» (جایزه بهتریــن کارگــردان را بــرد. این فیلم دربــاره مردی فراری اســت کــه وارث داراییهای مــردی در حال احتضار میشــود که در جــاده دیده اســت. ایزابل هوپر، ســتاره فیلم «او»، برای کمــدی «مادام هید» ‪Madame Hyde(‬ ،) به کارگردانی سرژ بوزون جایزه بهترین بازیگــر زن را دریافت کرد. ایــن فیلم درباره معلمی بددهن اســت که بعد از برخــورد صاعقه، فردی متفاوت میشــود. جایزه بهتریــن بازیگر مرد نیز به الیوت کروســت بــرای «برادران زمســتانی» ‪Winter Brothers(‬ ،) اولین فیلم فلینور پالماســون، کارگردان ایسلندی، رســید. این فیلم درباره دو برادر در یک زمســتان ســرد و مبارزه خشــن آنهــا با یک خانواده دیگر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.