شیرهای ایران و زمستان در چهارراه

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

همزمان با برگزاری نمایشــگاه «پرویز تناولــی و شــیرهای ایــران»، هر دوشــنبه در موزه هنرهــای معاصر تهــران برنامه ســخنرانی همراه با نمایش فیلم برگزار میشــود. این دوشــنبه، 23 مرداد، ساعت پنج بعدازظهر، آقای کاوه فیضاللهی به دعوت مؤسســه حیاتوحش میراث پارســیان، ســخنرانی خواهند کرد. پس از این سخنرانی، فیلم «زمســتان در چهارراه» ساخته کالین ویلاک نمایش داده میشــود. کاوه فیضاللهــی متولــد 1356 در رشــت، دانشآموختــه جانورشناســی اســت و از علاقهمندان تاکسونومی و حفاظت از پستانداران. از ســال 1379 تاکنون به روزنامهنگاری علم اشتغال دارد، از نویســندگان «فــون خفاشهــای ایــران» (1391( و «اطلــس پســتانداران ایــران» 1395() اســت و چندیــن کتــاب ازجمله «زیستشناســی پســتانداران کوچک» (1395( با ترجمه او منتشــر شــده اســت. کاوه فیضاللهی هماکنون سردبیری فصلنامه پازن؛ فصلنامه تخصصی پستانداران ایران و جهان را برعهده دارد. او دراینباره ســخن خواهد گفت که شــیر ایرانی از کجا آمده و اینک که نســل آن در ایــران منقــرض شــده، نزدیکترین جمعیت بازمانده شیر به آن کدام است؟ شیر تا پیش از عصر یخبنــدان و حتی تــا پیش از انقــلاب صنعتی یکی از موفقتریــن گونههای جانــوری و از رکوردداران گســتردگی جغرافیایی در میان پستانداران بود و در آمریکایشــمالی، آسیا، اروپا و آفریقا حضور داشت. در پرتو پژوهشهای ژنتیکی مدرن، تصویر چگونگی انتشــار شــیر در جهان و نحــوه ورودش بــه ایران مشخصتر شده اســت. پس از این سخنرانی، فیلم «زمستان در چهارراه» به زبان انگلیسی بهمدت 25 دقیقه نمایش داده خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.