تمدید اجرای ارکستر سمفونیک تهران برای کودکان

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

بــا توجه بــه اســتقبال علاقهمندان، اجرای ارکستر سمفونیک تهران برای کودکان تمدید شــد. به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل بنیاد رودکــی، با توجه به اســتقبال مخاطبــان از اجرای ارکســتر ســمفونیک در تاریخهای ‪26 ،19 15،‬ و 27 مرداد، این کنسرت یک نوبت دیگر و یکم شهریورماه ساعت 11 صبح در تالار وحدت روی صحنه میرود. کنســرت فوق در تالار وحدت و به رهبری «شهرداد روحانی» با همراهی چهار سلیســت نوجوان هارپ، برگزار میشــود و بلیتفروشــی آن از طریق سایت «ایرانکنســرت» صورت میگیــرد. «پیتر و گرگ»، اثر ســرگئی پروکفیف، «کارناوال حیوانــات»، اثر کامیل سنســانس، «آرواره کوســه»، اثــر جــان ویلیامز و «باروک فلامینگو»، اثر دبورا هانســون با تنظیم برای چهــار هارپ از ســوی «فتانه شــاهین»، رپرتوار این برنامه را تشکیل میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.