رونمایی از آلبوم «ناشنیدهها» در خانه هنرمندان

Shargh - - هنر -

گــروه هنــر:

آیین رونمایــی از آلبــوم «ناشنیدهها» با اجرای قطعاتــی از فریــد عمران، مهران روحانی و حمیــد مرادیــان در روز پنجشــنبه، 26مرداد در خانــه هنرمندان برگزار میشود. در این مراسم که بخش عمده آن به اجرای قطعات این آلبوم اختصاص دارد، مینیاتور شماره دو حمید مرادیان برای پیانو، از ســوی سیاوش دمیریان اجرا خواهد شــد. در این آلبوم که بهتازگی منتشــر شــده، آثاری از این سه آهنگســاز ایرانی اجرا شده است. سیاوش دمیریان که دانشآموخته کنسرواتوار پراینر وین در رشــته نوازندگی پیانو است، پیشتر این آثار را در قالب کنســرتهایی در ایران و اتریش روی صحنه برده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.