خريد بيمهنامه ارزان به چه قيمت؟

Shargh - - اقتصاد - حسين مقدس.پژوهشگر صنعت

اين روزها بــازار خريد بيمهنامههــاي ارزان و با شــرايط پرداخت بســيار متنوع در جامعه ما رونق بسيار زيادي گرفته است. شــركتهاي بيمه نهتنها در گــروه بيمههاي خودرو )ثالــث و بدنه( بلكه در ساير رشتههاي بيمهاي نظير بيمههاي آتشسوزي، بيمههاي مسئوليت، درمان، باربري و... براي جذب مشتري بيشــتر به ارائه تخفيفات بعضا چشمگير و شرايط پرداخت آســان نظير قسطيكردن پرداخت مبلغ حق بيمه اقــدام ميكنند تا جايي كه گاه حق بيمه فني بيمهنامه كه رابطه مســتقيمي با ماهيت ريســك فعاليت موردنظر دارد، زير ســؤال ميرود. البته در حوزه بيمهنامه شــخص ثالث طبق قوانين جديــد مصــوب مجلــس و بخشنامههــاي بيمه مركــزي، اقدامــات اثربخش و خوبي انجام شــده است كه حاصل آن تنها لحاظكردن تخفيفات عدم خسارت و سابقه خوب شهروندان در محاسبه حق بيمه اســت و تمامي بيمهگران موظف به ارائه نرخ يكسان به هموطنان هستند.

خريد بيمهنامه ارزان بــه چه قيمت؟ به قيمت نرخشــكني و ايجاد بيثباتــي در بــازار بيمه براي كسب ســهم بيشــتر از بازار يا براي تأمين نقدينگي و مثبتنشــاندادن ريســک نقدينگي؟ تعيين حق بيمــه فني در هر يك از رشــتههاي بيمهاي، عاملي نيست كه صرفا با يك جمع و تفريق ساده به دست بيايد. شــايد بتوان گفت يكي از اصليترين گزينهها، شناســايي و اعمال صحيح مديريت ريسك و عوامل تشديدكننده آن باشد. متأسفانه درحالحاضر برخي از شركتهاي بيمهگر داخلي در لباس رقابت، نظم موجود در بــازار را بر هم ريخته و با ارائه تخفيفات غيرفني و نامعقول ريسك موضوع بيمه را زير سؤال ميبرنــد كه قطعــا در زمان بروز خســارت به ضرر شــركت بيمهگر همراه با ســلب اعتماد شهروندان خواهد بود. اين شــركتها با ارائــه حق بيمههاي غيركارشناســانه و ارائــه تخفيفات غيرفني، ســاير شركتهاي توانمند و توانگر در اين عرصه را هم به چالش ميكشــند و ناخودآگاه راه تقلب و تخلف را ايجاد ميكنند. چراكه در فرهنگ عامه، مردم صرفا بــه دنبال «ارزانخري» هســتند تا توجه به ســطح توانگري شــركت بيمه متبوعشــان. بيمه توســعه بهترين نمونه از شــركتهايي اســت كه صرفا براي كسب سهم بيشتر از بازار، چوب حراج به دارايياش زد و مصداق بارز «پرداختن از كيســه خليفه» شد تا جايي كه حتي پس از ورشكستگي نيز مردم متضرر اصلي آن بودند و بسياري از خسارتهاي ايجادشده به مرور زمان و به وسيله ســاير شركتها پرداخت شد. در اينجاســت كه نقش بيمه مركزي در جهت برخــورد قاطع و محكــم بيش از پيــش نمود پيدا ميكند.

امــروزه در بســياري از كشــورهاي دنيــا مردم ســالانه حق بيمــه درخورتوجهي را بــراي انتقال ريســك فعاليت خود بــه بيمهگــران ميپردازند و ميزان تخفيفاتشــان را تنها ســالهاي عدم خسارت و ســابقه خوب خودشــان تعيين ميكند و نه هيچ عامل ديگري. به همين دليل اســت كه حق بيمهها ســالانه بخش درخورتوجهي از حقوق شهروندان كشورهاي پيشــرفته را به خود اختصاص ميدهند. در آن ســوي ميدان نيز شركتهاي بيمهگر هنگامي كه حق بيمه واقعي خود را دريافت كنند در اجراي تعهــدات خــود واقعيتــر و محترمانهتــر برخورد خواهند داشــت. چيزي كه هماكنون در بسياري از كشورهاي دنيا )اعم از پيشرفته و در حال پيشرفت( شاهد آن هستيم. همچنين استفاده از نيروي انساني خــاق و باانگيزه در كنار اســتفاده از سيســتمهاي صــدور اســتاندارد همــراه بــا پشــتيباني قــوي در بخش IT، عامل بســيار مهمي در كيفيتسنجي شركتهاي بيمه محسوب ميشود.

در زمان خريد بيمهنامه بايد به كيفيت، ســابقه و توانگري شــركتهاي بيمهگر توجه شود، نه حق بيمه پيشنهادشــده. همانطور كه هنگام خريد يك كالا بــه برند آن توجــه ميكنيم و چهبســا كه اگر گرانتر باشــد شــايد آن را خريداري كنيم. اگر چنين نباشــد، امكان بروز هر نوع تخلف و تقلب در صدور يک بيمهنامه همواره مطرح اســت و شــركتهاي توانگر از طريق سيســتم كنترل داخليشان در قالب واحد حسابرســي و نظارت داخلي تمام تاش خود را در برخــورد با تخلفــات احتمالي يا ايجادشــده بــه كار خواهند گرفت تا از هرگونــه گزند و بدنامي مصون بمانند. بنابراين براي خريد هر نوع بيمهنامه )از بيمهنامــه شــخص ثالــث گرفته تــا بيمههاي عظيم مهندســي و انرژي( بايد به توانگري شــركت بيمهگــر و اعتبار آن؛ چه در داخل ســرزمين ملي و چه در عرصه بينالملل توجه كرد. متأسفانه اولويت قراردادن قيمت نسبت به عملكرد شركت بيمهگر و عدم توجه به ميزان توانگري و توانايي شركتها در زمان وقوع حادثه از ســوي بيمهگذاران يك معضل فرهنگي است كه اين امر بيشك بر كيفيت فعاليت و انگيزه بيمهگراني كه هدفشــان از پذيرش ريسک، ارائه خدمات مناســب و باكيفيت و در نهايت كسب رضايــت مصرفكنندگان اســت، اثر ســوء خواهد گذاشت.

در مجمــوع بيمهگراني كه فروش خود را بر پايه ارائــه خدماتي با كيفيــت پايين و نســبتا ارزان قرار ميدهند، همان كساني هســتند كه در اين صنعت به ثبت نرســيدهاند و پاسخگويي در قبال كار خود را مهم نميدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.