به فکر افزايش وام مسکن هستيم

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا:

معاون وزير راه و شهرسازی گفت: سياست دولت دوازدهم حمايت از افزايش رقم و كاهش نرخ سود تسهيات مسكن اســت. حامد مظاهريان اظهار كرد: سياســت كان مــا حمايت از نــرخ پايين بهره، افزايــش رقم و نيز طولانیشــدن مــدت بازپرداخت تسهيات مسكن است. شرط اين مسئله هم اين است كه نظام بانكی بتواند خود را از دارايیهای سمی آزاد كند. وی افزود: پيشــنهاد و دفاع هــرروزه ما در برابر اقتصاد كان اين اســت كه رقم تســهيات در جهت بالابردن قدرت خريد متقاضيان مســكن افزايش پيدا كند. معاون وزير راه و شهرسازی در پاسخ به اين سؤال كه آيا دولت دوازدهم در نظر دارد نرخ سود تسهيات مسكن را از 9.5 درصد كاهش دهد، گفت: بله ما فكر میكنيم متناســب با نرخ ســود بانكی كه انشاءالله كاهش خواهد يافت، نرخ بهره تســهيات بانكی هم كاهش پيدا كند. مظاهريان همچنين سامانه اماک و اسكان را در حال طراحی عنوان و تصريح كرد: سامانه اماک و اســكان طراحی شده و نســخه «بتا»ی اين سامانه در دســترس قرار دارد، اما لازم است بهتدريج بانکها به آن وصل شوند. وی درباره پيشبينی آينده بازار مسكن گفت: خبر خوشی كه میتوان اعام كرد اين اســت كه همچون چهار سال گذشته در يک سال آينده نيز افزايش شــديد قيمت پيشبينی نمیشود و نرخ رشد قيمت مسكن حولوحوش تورم خواهد بود. اين مســئله كمک میكند تا خريداران واقعی در بازار حضور پيدا كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.