نقدينگی به ۱۳۱۵ هزار ميليارد تومان رسيد

Shargh - - اقتصاد -

فارس:

حجــم نقدينگــی در خردادماه امســال بــا 24.1 درصد رشــد نســبت به خردادمــاه 95 به 1314هزارو 910 ميليارد تومان رسيد. براساس آخرين آمارهــای بانک مركــزی، حجم نقدينگــی در پايان خردادماه امســال بــا 4.9 درصد افزايش نســبت به اسفندماه 95 به 1314هزارو 910 ميليارد تومان رسيده است. اين رقم در مقايســه با خردادماه 95 به ميزان 24.1 درصد رشــد نشان میدهد. ســهم شبهپول در كل نقدينگی 1150هزارو 200 ميليارد تومان و ســهم شــبهپول 164هــزارو 710 ميليارد تومان اســت. در سهماهه اول امسال، رشد شبهپول 5.5 درصد و پول يک درصد بوده است. در 12ماهه منتهی به خردادماه ســال جاری، شبهپول 24.6 درصد و پول 20.7 درصد افزايش يافته اســت. ميزان اســكناس مســكوک در دست اشــخاص 34هزارو 10 ميليارد تومان محاسبه شده كه كاهش 13.5 درصدی در دوره سهماهه 96 را نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.