درآمد ۲۵۰ ميلياردی مافيای سوخت در شرق کشور

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: معــاون امنيتــی انتظامــی اســتاندار سيستانوبلوچستان درباره ساماندهی و جلوگيری از قاچاق ســوخت گفت: به منظور جلوگيری از قاچاق ســوخت مراكز دپو و مراكز حمــل بايد به طور دقيق در كميتــه جداگانهای بررســی شود.ميرشــكاری در كارگروه مبادلات مرزی اســتان با اشاره به منشأ توزيع ســوخت از ســوی بخش دولتی و بخش خصوصی افزود: قاچاق سوخت به حوزه اقتصادی آسيب جدی وارد میكند، بهطوریكــه ماهانه 250 ميليارد تومان درآمد مافيای ســوخت در استان سيستانوبلوچستان است.ميرشكاری خواســتار تشكيل كميتهای متشكل از دســتگاههای نظارتی با هدف ارائه راهكار و طرح مديريتی از ورود ســوخت به استان تا خروج از مرز در مدت 10 روز آينده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.