تورم در ونزوئلا به ۱/۲48 درصد رسيد

Shargh - - اقتصاد -

خبرآنلاین:

در هفت ماه نخست سال جاری، تورم در اقتصاد بحرانزده ونزوئا به 248.7 درصد رسيده اســت.آنجل الورادو، نماينده مخالــف دولت، گفت كه عوامل مختلفی موجب افزايش نرخ تورم شــده كه ازجملــه میتوان به نبــود دلار آمريكا، تضعيف شــديد ارز ونزوئا و نااطمينانی سياسی اشاره كرد.او خاطرنشان كرد كه تورم ماهانه در حال افزايش است. بهطوریكه تــورم در ماه جولای افزايش 26درصدی در مقايســه با 21.4 در ماه ژوئن داشــته است.حزب كنگــره به رهبری مخالفان دولــت در نبود دادههای رســمی اعام كرد كه تورم در ونزوئــای بحرانزده، در هفت ماه اول امســال سرعت بيشتری گرفت و به 248.6 درصد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.